2007

 

2007

Adey, P. H., Csapó, B., Demetriou, A., Hautamaki, J. és Shayer, M. (2007): Can we be intelligent about intelligence? Why education neIn the concept of plastic general ability. Educational Reserach Review, 2. sz. 75–97.

Balogh Terézia, Hamarné Helmeczi Katalin, Káity Károlyné és Korom Erzsébet (2007): Projektek a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében. In: Hegedűs Gábor és Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia - Projektmódszer VIII–IX. Projektpedagógiai Társaság, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. 71–89.

Csapó Benő (2007): A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében. Új Pedagógai Szemle57. 3–4. sz. 11–23.

Csapó, B. (2007): Research into learning to learn through the assessment of quality and organization of learning outcomes. Curriculum Journal18. 2. sz. 195–210.

Fejes József Balázs és Józsa Krisztián (2007): Az iskolai eredményesség és a tanulási motiváció kulturális jellemzői: roma és többségi tanulók összehasonlítása. Iskolakultúra17. 6–7. sz. 83–96.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2007): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. Iskolakultúra online1. 1. sz. 76–92.

Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Hátrányos helyzetű óvodások játékos fejlesztése a DIFER Programcsomag alapján. Új Pedagógiai Szemle57. 5. sz. 3–17.

Józsa Krisztián (2007): Az elemi számoláskészség korrekt feltárása. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 163–175.

Józsa Krisztián (2007): A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 291–298.

Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Óvodások kritériumorientált fejlesztése DIFER Programcsomaggal. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 299–311.

Kárpáti Andrea és Ollé János (2007): Tanárok informatikai képességeinek és pedagógiai stratégiáinak integrált fejlesztése. Iskolakultúra17. 4. sz. 14–23.

Kárpáti Andrea (2007): Tanárok informatikai kompetenciájának fejlesztése. Iskolakultúra17. 4. sz. 3–7.

Kárpáti Andrea (2007): Szimbólumképzés a gyermekrajzban. In: Kárpáti Andrea és Németh István: Újítás és hagyomány a neveléstudományokban. Nyitrai Konstantin Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. 7–26.

Molnár, Gy. (2007): New ICT Tools in Education – Classroom of the Future Project. In: Solesa, D. (szerk.): The fourth international conference on informatics, educational technology and new media in education. A. D. Novi Sad. 332–339.

Molnár Gyöngyvér (2007): Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának longitudinális követése. Magyar Pedagógia107. 4. sz. 277–293.

Molnár Gyöngyvér (2007): A tudás alkalmazhatóságának vizsgálata: komplex problémamegoldás. In: Bábosik I.: Pedagógia és személyiségfejlesztés. Okker Kiadó, Budapest. 130–156.

Nagy Lászlóné (2007): A feladatlap mint a tanulás-tanítás munkaeszköze. Biológia Tanítása, 3. sz. 13–18. 15.

Nagy Lászlóné (2007): A projektmódszer alkalmazása a biológia tanításában. Biológiai Tanítása, 1. sz. 3–11. 15.

Nagy Lászlóné (2007): Projektek a biológia tanításában és tanulásában. In: Hegedűs G. és Poór Z.: Projektpedagógia – Projektmódszer VIII–IX. Projektpedagógiai Társaság, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. 156–167.

Nagy Lászlóné (2007): Környezeti nevelés a tanulás iskolán kívüli színterein. Tudománnyal a környezeti nevelésért Konferencia. Sopron, 2007. november 8–9. 83–95.

Nikolov Marianne (2007): A magyarországi nyelvoktatás-fejlesztési politika: Nyelvoktatásunk a nemzetközi trendek tükrében. In: Vágó Irén: Fókuszban a nyelvtanulás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 43–72.

Nikolov, M. (2007): Variables influencing Hungarian 6th graders' foreign language learning and development. In: Sheorey, A. és Kiss-Gulyas, J.: Studies in applied and theoretical linguistics. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 1–24.

Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2007): Kritériumorientált fejlesztés SZÖVEGFER programcsomaggal: módszerek. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 312–333.

Varga József, Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2007): Az arányosságszámítási készség kritériumorientált fejlesztése 7. osztályban. Magyar Pedagógia107. 1. sz. 5–29.

Vidákovich Tibor (2007): Az elemi következtető képesség korrekt feltárása (szóbeli tapasztalati szint). In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 224–232.