A tanulás, tanítás körülményei

 
 
A tanulók szövegértésének fejlettségéről különböző formátumú és típusú szövegek, illetve azokhoz tartozó, más-más olvasási műveletek elvégzését igénylő feladatokkal igyekszünk képet alkotni. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy azonosítsuk, mely ponton akadt meg a fejlődés, illetve mely területek igényelnek beavatkozást, további fejlesztést. A beavatkozás tervezéséhez fontos a szövegértési teljesítményt befolyásoló demográfiai, környezeti (otthoni és iskolai) és affektív tényezők ismerete. Ezek feltárására a hazai és a nemzetközi minták alapján készültek el a tanulói és a tanári kérdőívek.
 
A kérdőíveket Hódi Ágnes, B. Németh Mária és Tóth Edit készítette. A tanulói kérdőív az olvasási attitűdről, tanórai és azon kívüli olvasási szokásokról, különböző szövegformák és szövegtípusok ismeretéről gyűjt adatokat. Felvételére a IV. mintában (6. évfolyamon) papíron, az V. mintában (4. évfolyamon) számítógépen, online került sor. A tanári kérdőív az olvasástanítás körülményeit, a különböző tanítási módszerek ismeretét és alkalmazásuk gyakoriságát vizsgálja. Mindkét kérdőív felvételére a 6. évfolyamon papíron, a 4. évfolyamon online került sor.
 
 
Mérési pontok:
V. minta (4. évfolyam) 2014. ősz (online) 
IV. minta (6. évfolyam) 2013. tavasz
 
 
 
 
Az elmúlt évek nemzetközi és hazai vizsgálatainak eredményei a fiatalok természettudományoktól való elfordulását és teljesítményük csökkenését mutatják. Számos hazai és az Európai Unió által támogatott nemzetközi projekt foglalkozik az okok feltárásával és új oktatási módszerek kidolgozásával. A Szegedi Iskolai Longitudinális Program egyik célja a természettudományos tantárgyak tanulásától való elfordulás mögött álló tényezők feltárása, amihez egy tanulói és egy tanári kérdőív készült. 
 
A kérdőíveket B. Németh Mária, Csíkos Csaba és Korom Erzsébet szerkesztette, forrásként használva a PRIMAS és a PISA  tanulói kérdőíveit. A kérdőív a tanulás otthoni és iskolai körülményeiről, a tanulási stratégiákról, a tantárgyi attitűdökről és a bizonyítványjegyekről gyűjt adatokat.
 
A tanulói kérdőívben az általános iskolai tanulók négyfokú Likert-skálán nyilatkoznak arról, mennyire fontos számukra a környezetismeret, a biológia, a fizika és a kémia tanulása, hogyan és milyen módszerekkel sajátítják el e tantárgyak tananyagát, mi a véleményük azok tanításáról és tanulásáról. A tanári kérdőív esetében a környezetismeret, a biológia, a fizika és a kémia tantárgyakat tanító pedagógusok nyilatkoznak ugyanazokról az állításokról: mennyire igazak (1: egyáltalán nem igaz – 4: teljes mértékben igaz) azok a tanítványaikra, milyen gyakoriak (1: szinte soha – 4: szinte mindig) az adott történések az óráikon.
 
A kérdőívek felvétele 8. évfolyamos tanulók és pedagógusok körében papíron, a 4. évfolyamon online történt.
 
 
Mérési pontok:
V. minta (4. évfolyam) 2015. tavasz (online) 
IV. minta (8. évfolyam) 2015. tavasz
 
 
 
 
A kérdőív segítségével a tanulók családi-kulturális hátterére vonatkozó adatok gyűjtése történik, melyek összehasonlíthatók a teljes körű adatfelvételt alkalmazó Országos kompetenciamérés adataival. A kérdőív az iskolai tanulással, az eredményességgel kapcsolatos jellemzőkről gyűjt adatokat (pl. óvodában eltöltött évek száma, a bukások, az iskolaváltások száma, az osztály tantervi jellemzői). A család szociokulturális helyzetének jellemzéséhez feltárja például a kapott szociális támogatás(ok) körét, a lakáskörülmények jellemzőit (pl. a helyiségek száma), az egy háztartásban élő családtagok számát, a szülők iskolai végzettségét, a tanuló internet-hozzáférési lehetőségeit. A kérdőívet Kertesi Gábor (MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest) és Kézdi Gábor (MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest) munkája alapján B. Németh Mária készítette. 
 
Tekintettel arra, hogy az Országos kompetenciamérés háttérkérdőíve információt szolgáltat a tanulók környezeti hátteréről a 6. és 8. évfolyamon, a kutatócsoport a következő években csak az alsó tagozatos tanulók körében használja saját mérőeszközeit. Az adatfelvételt a 2014 tavaszán – B. Németh Mária, Tóth Edit által – szerkesztett, elektronikus alapú kérdőívvel végezzük.
 
 
Mérési pontok:
V. minta (3. évfolyam) 2014. tavasz (online) 
III. minta (7. évfolyam) 2010. tavasz
III. minta (3. évfolyam) 2005. ősz
II. minta (7. évfolyam) 2005. ősz
I. minta (11. évfolyam) 2005. ősz