Kutatási terület

Napjainkban a fejlett országok oktatási rendszereiben központi kérdéssé vált annak meghatározása, milyen tudástartalmak elsajátítása szükséges a 21. század iskolájában, melyek a kiemelten fejlesztendő kompetenciák.

Alapvető kutatási feladat a tudás szerkezetének, szerveződésének, az iskolában elsajátított tudás iskolán kívüli alkalmazásának, valamint a tudás megszerzését meghatározó egyéb személyiségjellemzők vizsgálata. A Szegedi Pedagógia Műhelybenfél évszázados hagyománya van a pedagógiai értékelésnek, a tudás empirikus vizsgálatának, a tesztfejlesztésnek, a nagymintás mérésnek és a kifinomult technikákat alkalmazó adatelemzésnek. Az MTA–SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport e hagyományokra építve végzi munkáját a következő területeken:

1. A tudás szerveződésének, minőségének, a tanulás eredményességét meghatározó tényezők elemzése (a tudás ismeret és képesség jellegű komponenseinek, ezek kapcsolatrendszerének vizsgálata).


2. A tudás képesség jellegű összetevőinek nagymintás mérése, fejlesztő kísérletek lebonyolítása, a tartalomfüggetlen és a tartalomba ágyazott képességfejlesztés módszereinek és eszközeinek kidolgozása.

A kutatócsoport fő tevékenysége a Magyarországon elsőként elindított, iskolai kontextusban végzett longitudinális felmérés köré csoportosul. A kutatások legfőbb célja a három fő műveltségterület, az olvasás-szövegértés, a matematikai gondolkodás és a természettudományos tudás fejlődésének vizsgálata. Ezt egészíti ki az iskolán kívüli érvényesüléshez szükséges kommunikációs készségek (az idegennyelv-tudás és az információs kommunikációs technológiák alkalmazásának), továbbá néhány, a tudást befolyásoló nem kognitív tényező vizsgálata. A program tematikája, az összegyűjtött adatok a vizsgált korcsoportok fejlődésének nyomon követése mellett az oktatási rendszerben történt változások hatásának elemzését is lehetővé teszi.


A kutatócsoport az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoporttal együttműködve részt vesz a technológiaialapú mérés területén folyó kutatásokban. A tapasztalatokat felhasználva a mindennapi iskolai munkában használható online mérőeszközöket és fejlesztő feladatokat, fejlesztő programokat szerkeszt óvodás kortól az egyetemista korosztályig. (edia.hu).