Hírek


Lezárult a 2016 májusban indított „Természettudományok tanulásának vizsgálata” c. kutatási program, melyben részt vettek Szeged város és a Szeged-Csanádi Egyházmegye általános és középiskolái. Az első elemzések eredményeit 2017. május 11.-én bemutattuk a szegedi intézmények képviselőnek. [PDF]


A 2016. november 17-19-én Szegeden tartott XVI. Országos Neveléstudományi Konferencián kollégáink bemutatták a kutatócsoport eredményeit (konferenciakötet).

B. Németh, M., Habók, A., & Csapó, B. (2016): A 6. évfolyamos tanulók tanulással kapcsolatos attitűdjeinek változása [PDF]

Kinyó, L. & Tóth, E. (2016):Az egyetemes társadalmi-kulturális jelenségek és a pénzügyi műveltség online mérése 5. évfolyamon [PDF]

Kiss, R., Hódi, Á., Tóth, E. & B. Németh, M. (2016): Egy magyar nyelvű online fonológiai tudatosság teszt reliabilitásának és validitásának vizsgálata [PDF]

Korom, E., B. Németh, M., Kissné Gera, Á., & Ngya, L-né (2016): A természettudományok tanulásának motivációi és a tudás kapcsolata 8. évfolyamon [PDF]

Molnár, P., Pintér, H., & Tóth, E. (2016): A tanulóközösségben végzett kutatásalapú tanulás kognitív, társas és tanítási tényezői – mérőeszköz [PDF]

Pásztor, A. (2016): Intézmények és osztályok közötti különbségek a közoktatás kezdeti szakaszában: egy induktívgondolkodás-vizsgálat eredményei [PDF]

Tóth, E. & Kasik, L. (2016): Az SPSI–R hazai, módosított változatának pszichometriai mutatói [PDF]


Bacsúr Imre, a szegedi tankerület igazgatóhelyettese és Berka Róbert tanügyi igazgatási referens 2016. február 10-én a szegedi Arany János Általános Iskolában ismerkedett a Szegedi Iskolai Longitudinális Program mérőeszközeivel, az eredmények iskolai munkában való felhasználásának lehetőségeivel. Megfigyelhették egy-egy – 1., 3. és 6. évfolyamos – osztályban szervezett mérés lebonyolítása során a számítógép segítségével végzett mérési technika, az eDia-platform működését is. [Galéria]


A kutatócsoport valamennyi tagja közreműködött a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” pályázaton (SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport, TÁMOP 3.1.9.11/1-0001) belül készült online diagnosztikus mérések elméleti kereteinek kidolgozásában a szövegértés, a természettudomány, az egészségműveltség és egészségmagatartás, a gazdasági műveltség, az induktív gondolkodás, a kombinatív gondolkodás és a kreativitás területén.

Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (2015, szerk.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Zsolnai Anikó (2015): Bevezetés. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 9–11. [PDF]

Csapó Benő és Pásztor Attila (2015): A kombinatív képesség fejlődésének mérése online tesztekkel. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 367–385. [PDF]


2015 őszén új tanulócsoport (VI. minta) követése indult. A vizsgálatok során az MTA_SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport által fejlesztett online iskolakezdő mérőeszköz-csomag (IKM) felvételével a sikeres iskolakezdés alapkészségeinek történt. Az 5. évfolyamon (a program V. mintájában) mintájában két új területet mértünk, a szociálisprobléma-megoldást és a természettudományos gondolkodást.


A kutatócsoport munkatársai a 2015. augusztus 25–29. között megrendezett 16. EARLI konferencián mutatták be legújabb kutatási eredményeiket (Limassol, Ciprus). Az előadások a kreativitás és a kombinatív gondolkodás technológiai alapú mérési lehetőségeit, a gondolkodási képességek online fejlesztési lehetőségeit érintették, valamint annak longitudinális vizsgálatát, hogy milyen faktorok határozzák meg a jól és a gyengén olvasók közötti különbségeket.

Pásztor, A., Molnár, Gy. és Csapó, B.: Computer-based assessment of creativity: the case of divergent thinking.

Csapó, B., Pásztor, A. és Molnár, Gy.: Online assessment of combinatorical reasoning: Perspectives of measuring a challenging construct.

Molnár, Gy., Lőrincz, A., Pásztor, A. és Csapó, B.: Internet-based development of thinking skills in young schoolchildren.

Hodi, A., B. Nemeth, M., Korom, E., Toth, E.: What makes a difference between poor and good readers?: Environmental and psychological factors.


2015 augusztusától a kutatócsoport új tagja Pásztor Attila pszichológus, a Szegedi Tudományegyetemen Neveléstudományi Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási területei a gondolkodási képességek mérése és fejlesztése, számítógép alapú játékos tanulás, technológia alapú mérés-értékelés.


Júniusban elballagnak a program harmadik mérési sorozatának tanulói. A 175 iskola több, mint hatezer tanulójáról nyolc év alatt gyűjtött adatok elemzése folyamatban van, az eredményekről tájékoztatjuk a résztvevő iskolákat. Köszönjük partneriskoláink vezetőinek és munkatársaiknak a támogatását és aktív közreműködését a mérések megszervezésében.


A számítógép alapú tesztelés alkalmazása, oktatási folyamatba történő integrálása egyre nagyobb szerepet kap az oktatási rendszer különböző szintjein. A hagyományos tesztelési eljárásokhoz képest számos előnnyel rendelkezik: innovatív tesztfeladatok (pl.: audiovizuális elemek), új mérési eljárások alkalmazása, automatikus kiértékelés, azonnali visszacsatolás lehetősége. Nem kétséges, hogy a hagyományos – papír alapú és szemtől szembeni – tesztelés módokat rövidtávon felváltja a technológia alapú mérés-értékelés. Ennek szellemében a kutatócsoport 2015. évtől a papír alapú mérésekről áttért a technológia alapú adatfelvételre. A méréseket az eDia (edia.hu) rendszeren keresztül valósítjuk meg.


2015-ben fejezik be általános iskolai tanulmányaikat azok a tanulók, akiknek fejlődését a kutatócsoport általános iskolai tanulmányaik alatt nyolc éven keresztül követte. A kutatócsoport 2015 őszén újabb, közel 7 000 fős első évfolyamos tanuló követését kezdi meg. Kérjük, csatlakozzon mérési programunkhoz a 2015/16-os tanévben beiskolázott első évfolyamos tanulóival. A programról további információt nyújt Bogárné Németh Mária vagy Kállai István László a 06/62 544-354-es, vagy a 06/62-343-068-as telefonszámon.


A kutatócsoport egy újgenerációs iskolakészültség mérőeszköz-csomagot fejleszt a 2015 őszén az iskolába belépő tanulók fejlettségének felmérésére. A mérőeszköz a sikeres iskolakezdéshez szükséges alapkészségek fejlettségének szintjét vizsgálja, segítségével azonosíthatók a fejlődésbeli elmaradások, fejlesztési tervek készítők a tanulók számára. A tesztek felvétele számítógépen történik, amely lehetővé teszi a teljes populácó mérését, és amellett, hogy azonnali visszajelzést ad növeli a mérés objektivitását és lecsökkenti az adatfelvételi időt. A tervezett mérőeszköz-csomag négy fő területet érint: az olvasás és a matematika tanulásának előfeltétel készségeit, gondolkodási műveleteket és a feladattartást. A sikeres iskolakezdéshez szükséges készségek felméréséhez a tanulók az iskolakezdést követő 2-6 héten négy alkalommal 20-20 percben oldanak meg online feladatokat. Az eredmények a feladatok megoldása után azonnal elérhetők a pedagógusok számára.


Az Iskolakultúra 2015/4. számában megjelent „A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén” c. tanulmányunkban olvasható az első ciklusban (2003 és 2011 között) mért szövegértés fejlődésnek és az azt befolyásoló tényezők elemzése.


A 2015. április 23-25-én tartott XIII Pedagógiai Értékelési Konferencián (PÉK) munkatársaink előadások keretében számoltak be a be a szövegértés, természettudományos tudás és az egészségműveltség területeken végzett vizsgálatok tapasztalatairól. [PDF]


2015. április 16-20-án Chicagoban az American Educational Research Association éves konferenciáján két munkatársunk, Hódi Ágnes és Tóth Edit is részt vett. Szakmai anyagaikat a pedagógusok rendszerszintű mérésekkel kapcsolatos vélekedései és a … témájában mutatták be.


2014 őszén Tóth Edit sikeresen védte meg doktori értekezését, amelynek címe: Pedagógusok véleménye e rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról . A disszertáció elkészülését a longitudinális programban résztvevő iskolák pedagógusai a kutatás alapját képező kérdőív kitöltésével segítették. Tóth Edit 2015 február elsejétől tudományos munkatársi státuszban folytatja munkáját.


2015. január 20-ától Kállai István László felel a kapcsolattartói feladatokért kutatócsoportunkban, Patai Jolán kolléganőnk feladatait veszi át.


A kutatócsoport képviselteti magát az Európában egyedülálló módon kizárólag kognitív fejlődésre fókuszáló 2015 Budapest CEU Conference on Cognitive Development c. konferencián egy, a szociökonómiai státusz és nem olvasási előkészségekre gyakorolt hatását bemutató, valamint egy, a kisgyermekek fonéma tudatosságát és beszédhanghallását vizsgáló poszter prezentációval.

Timea Torok, Agnes Hodi & Renata Kiss: Gender, socioeconomic status and prereading skills

Renata Kiss & Jolan Patai: The impact of the first school years on children's phoneme identification and verbal comprehension skills


A kutatócsoport munkatársai az Országos Neveléstudományi Konferencián Debrecenben 2014. november 6–8. között mutatták be legújabb kutatási eredményeiket. Az előadások a rendszerszintű felmérések tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatásait, a fonológiai tudatosság fejlődését meghatározó környezeti változók hatását, az oktatási reziliencia vizsgálatának lehetőségeit, valamint a kisgyermekek beszédhanghallási és fonémaazonosítási képességének fejlődését érintették.

Tóth Edit és Sipos Judit: Tanárok stratégiái az Országos kompetenciamérésre való felkészítésre

Török Tímea és Hódi Ágnes: A szülő-gyermek írásbeliséggel összefüggő közös tevékenységei és a fonológiai tudatosság fejlődésének kapcsolata az általános iskola első négy évfolyamán

Kiss Renáta, Patai Jolán: Olvasási előképességek online mérése óvodás és kisiskolás gyermekek körében

Fejes József Balázs, Patai Jolán, Tóth Edit és Csapó Benő: Reziliens tanulók az általános iskolában az országos kompetenciamérés adatai alapján


Tóth Edit és Hódi Ágnes részt vett a 2nd IRI International Educational Conference-n Komáromban és az EARLI Special Interest Group 23 konferenciáján Bielefeldben. A konferenciákon a rendszerszintű felmérések tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatásának vizsgálatával kapcsolatos eredményeiket mutatták be. Utóbbi konferencián az iskolai elszámoltathatóságban érintett szakemberek első alkalommal tartottak közös szakmai fórumot, ahol lehetőség nyílt az országspecifikus adatok és tapasztalatok megvitatására és összehasonlítására.

Edit Toth & Agnes Hodi: How Hungarian teachers’ misconceptions may lead to the dysfunction of a national large-scale diagnostic assessment program: the implications of a small-scale inquiry


Az EARLI fiatal kutatók számára évente megrendezésre kerülő konferenciáján 2014-ben június 30. és július 4. között Cipruson, két, az olvasási műveletek különböző szövegformátumokon mért működését és a fonológiai tudatosság és a szülő gyermek interakciók közötti kapcsolat feltárását vizsgáló szakmai anyaggal vett részt Hódi Ágnes.

Agnes Hodi, Torok Timea & Renata Kiss: Examining the relationship between text format and cognitive aspects to reading

Timea Torok & Agnes Hodi: The role of direct and indirect parental involvement in the development of phonological awareness from grade 1 to 4


2014. július 1-ével a kutatócsoport új taggal bővült. Hódi Ágnes a kutatócsoport tudományos segédmunkatársaként a longitudinális program olvasás-szövegértés méréseit gondozza és felel azok eredményeinek publikálásáért, emellett feladata a korábban felvett adatok feldolgozása és új mérőeszközök kidolgozásának irányítása, technológia alapra helyezése. Fő kutatási területe az olvasás pszichológiai és alkalmazási dimenziójának vizsgálata, valamint a szövegtípus és szövegforma tanulói teljesítményre gyakorolt hatásának feltárása.


A 2014–2015-ös tanév mérései

A longitudinális programunkat a 2014-2015-ös tanévben is folytatjuk. A tervezett méréseinket, valamint azok időpontját az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

 

Évfolyam/félév Mérés tárgya Mérés tervezett kezdete Adatfelvétel módja A teszt kitöltéshez szükséges idő
4. 2014. ősz Olvasás kérdőív (tanulói és tanári) október – november online 1 tanóra
4. Induktív gondolkodás október – november online 1 tanóra
4. Önszabályozott tanulás október– november online 1 tanóra
4. Természettudományos kérdőív 2014. december – 2015. január online 2 tanóra
4. 2015. tavasz Olvasás március – április online 1 tanóra
4. Matematika május – június online 1 tanóra
4. Természettudomány május – június online 1 tanóra
 
8. 2014. ősz Önszabályozott tanulás október – november papír 1 tanóra
8. Kérdőív a természet­tudományok tanulá­sáról
(tanulói és tanári)
október – november papír 1 tanóra
8. Olvasás március – április papír 1 tanóra
8. Matematika március – április papír 1 tanóra
8. Természettudomány március – április papír 1 tanóra
8. Angol és német nyelv május – június online 1 tanóra

 

2014. tavaszán több mint 700, a program megvalósításban közreműködő pedagógus kollégának állítottunk ki igazoldást a longitudinális programunkban való részvételről, amelyet csatolhattak a pedagógus életpályamodell részét képező portfoliójukhoz. Ismételten köszönjük a vizsgálatok lebonyolításában nyújtott munkájukat, és reméljük, a továbbiakban is eredményesen tudunk együttműködni.


Tisztelt Partnerintézmények, Kedves Kollégák, Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!

A tanév végén mindenkinek szeretnénk megköszönni, hogy a 2013-2014-es tanévben is segítették munkánkat, hozzájárulva ezzel a Longitudinális Programunk megvalósításához. Hálásak vagyunk az intézményvezetőknek, hogy lehetővé tették méréseinket!
Pedagógus kollégáinknak köszönjük, hogy idejüket és energiájukat nem kímélve támogatták a tesztfelvételek technikai lebonyolítását!
A gyerekeknek pedig köszönjük, hogy aktívan, legjobb tudásuk szerint kitöltötték tesztjeinket, kérdőíveinket!

A nyárra mindenkinek kellemes pihenést kívánunk, s reméljük a következő tanévben is folytatni tudjuk a közös munkát!

A 2013-2014-es tanév tavaszi félévében a hetedik évfolyamosok papír alapon töltöttek ki egy induktív gondolkodást mérő tesztet, illetve egy tanulási és egy elsajátítási motivációt vizsgáló kérdőívet. Ennek az évfolyamnak lehetősége volt egy újfajta online teszt kitöltésére is, mely a dinamikus problémamegoldást vizsgálja.

A harmadik évfolyamon online kérdőíveket töltöttek ki, melyek a tanulási motivációt és a tanulást befolyásoló környezeti tényezőket vizsgálták.

Évfolyam

Mérés tárgya

Mérés tervezett kezdete

Adatfelvétel
módja

A tesztkitöltéshez szükséges idő

3.

Tanulási motiváció I.-II.

március második fele

online

kétszer fél tanóra

3.

Tanulás környezeti feltételei

május

online

1 tanóra

 

 

 

 

 

7.

Tanulási motiváció I.-II.

március második fele

papír

kétszer fél tanóra

7.

Dinamikus komplex problémamegoldás

május

online*

1 tanóra

7.

Induktív gondolkodás

április eleje

papír

1 tanóra

A méréseink minden esetben névtelenül, az Országos kompetenciamérésben is használt Mérési azonosítóval történik, amely lehetővé teszi, hogy a diákok eredményeit éveken keresztül kövessük, anélkül, hogy a személyiségi jogaikat megsértenénk.

 

Üdvözlettel: 

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport


Kutatócsoportunk tagjai részt vettek a 2014. május 1-3-án megrendezett XII. Pedagógiai Értékelési Konferencián (PÉK), az előadások rövid összefoglalását tartalmazó kötetet a http://www.edu.u-szeged.hu/pek2014/download/PEK_2014_kotet.pdf linket tudják megnézni.

Kutatócsoportunk vezetője, Csapó Benő elnökletével 2014. április 29-30-án került megrendezésre Szegeden a 6th Szeged Workshop on Educational Evaluation konferencia, amelyen a tudományterület elismert külföldi kutatói vettek részt, erről bővebb információ a http://www.edu.u-szeged.hu/swee/ linken található.


 
Csapó Benőnek és szerzőtársainak az egyik legrangosabb pedagógiai pszichológia folyóiratban, az Journal of Educational Psychologyban jelent meg az online tesztelés kisiskoláskorban való alkalmazhatóságát bizonyító cikke. A cikk megjelenése kapcsán Csapó Benővel a Magyar Tudományos Akadémia is készített interjút, mely a következő linken olvasható: http://mta.hu/mta_hirei/online-is-merheto-az-iskolakeszultseg-akademiai-kutatok-cikke-vezeto-szakmai-folyoiratban-133439/.

2014. január 25-én a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában tartott Rendszerszintű mérések az oktatásban – PISA 2012 című konferencia elnöke Csapó Benő volt, aki elmondta, hogy a magyar PISA eredmények szerint, ha a fejlett országokhoz szeretnénk tartozni, akkor a magyar közoktatásnak sürgős és drasztikus reformokra lesz szüksége. A közoktatás társadalmi és gazdasági meghatározottsága szekcióülés levezetője kutatócsoportunk másik munkatársa, Tóth Edit volt. 

Csapó Benő és Bogárné Németh Mária részt vett a SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) program keretében a Magyar Tudományos Akadémián 2014. január 30–31-én rendezett workshopon. A találkozón a külföldi és a hazai kutatók mellett gyakorló pedagógusok vitatták meg a kutatásalapú természettudományos tanulás értékelésének lehetőségeit, a készülő framework és feladatok szempontrendszerét. A konferencián elhangzottakról bővebben a http://mta.hu/mta_hirei/sails_muhelykonferencia-133471/ linken lehet olvasni.


 
Részvétel az EARLI konferencián
 
Kutatócsoportunk tagjai 2013. augusztus 27. és 31. között Németországban, Münchenben megrendezésre kerülő EARLI konferencián vesznek részt.

 
Részvétel az AERA konferencián
 
Az AERA (American Educational Research Association) 2013. áprilisában San Franciscóban tartott éves konferenciáján munkatársaink a longitudinális program keretében gyűjtött adatok segítségével a DIFER olvasásteljesítményeket előrejelző erejét elemezték. Az eredmények szerint a nem iskolaérett (előkészítő és kezdő) tanulók 40%-ának olvasásteljesítménye minden mérési ponton (1-6. évfolyamig) szignifikánsan gyengébb, mint a minta átlaga (kívül esik a minta átlagától számított egy szórásnyi távolságon). Ez azt jelzi, hogy a kezdeti hátrányok az iskolában töltött évek alatt megmaradnak.
Az öt alapkészség közül legszorosabb összefüggést a szocialitás és az elemi számolási készség fejlettsége mutat. Az összefüggés szorossága az iskolában eltöltött évek során sem változik.

 
Eredményeink bemutatása a UPRT konferencián
 
2013 április 5-én Hódi Ágnes és Tóth Edit részt vett a University of Pécs Roundtable Conference-n . A „The interaction between early preschool start and the reading performance of Hungarian students with different socioeconomic backgrounds” című előadás célja, hogy a magyar tanulók olvasás-szövegértési teljesítményét olyan – hazai szinten eddig kevéssé vizsgált – háttérváltozók bevonásával értelmezze, mint az óvodában eltöltött idő és anya iskolai végzettsége. A reprezentatív mintán végzett elemzés eredményei megerősítik azt a széles körben elfogadott hipotézist miszerint az olvasás fejlődését egy, a születés pillanatától kezdődő kontinuumként kell kezelni, továbbá a tanulók olvasásteljesítményét és fejlődését az édesanya iskolai végzettsége, a család szocioökonómiai státusza éppúgy befolyásolja, mint az alapvető pszichológiai komponensek (pl. fonológiai tudatosság, RAN stb.) fejlettségi szintje. 

 
Jelenlét XI. Pedagógiai Értékelési Konferencián 
 
A kutatócsoport tagjai részt vettek az április 11. és 13. között megrendezett XI. Pedagógiai Értékelési Konferencián
Az előadások címei:
The Impact of Maternal Education and Preschool Education on Hungarian Students’ Reading Performance
Factors Predicting 8th Grade Hungarian Students’ Reading Skills in English and in German
Az eDia online diagnosztikus rendszer
A fogalmazási képesség fejlettségének összefüggései háttérváltozókkal
 
„The Impact of Maternal Education and Preschool Education on Hungarian Students’ Reading Performance” című előadásukban az anya iskolázottságának és az óvodáztatásnak a hatását vizsgáltuk a gyerekek olvasási teljesítményére nézve. Az eredmények arra mutatnak rá, hogy az alacsony iskolázottságú szülők gyermekeinek olvasási teljesítményére pozitív hatással vannak az óvodában eltöltött évek, míg a felsőfokú végzettségű szülők gyermekei esetében ugyanez a hatás nem volt kimutatható.
Az eDia online diagnosztikus rendszer című előadásban a szerzők egy fejlesztés alatt álló online diagnosztikus mérési rendszer, az eDia használatához szükséges feltételek, módszerek, a rendszerben lévő lehetőségek és fontosabb feladattípusok, valamint a fejlesztések során felmerülő kihívások áttekintésére vállalkoztak. 
A „Factors Predicting 8th Grade Hungarian Students’ Reading Skills in English and in German” című előadásukban a szerzők bemutatták, hogy a Longitudinális Programban résztvevő 8. évfolyamos tanulók körében milyen különbségeket tapasztaltak az angol illetve a német nyelvi teszten elért eredmény, valamint más képességek közötti összefüggések tekintetében.
A fogalmazási képesség fejlettségének összefüggései háttérváltozókkal című előadás témája egy magyar nagyvárosban, 2010‐ben, 9. évfolyamos gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás diákok körében zajlott, fogalmazáskomponenst is tartalmazó mérés adatbázisának másodelemzése. Az előadásban bemutattuk a tanulói szövegek minősége és a rendelkezésre álló demográfiai, szocioökonómiai, valamint tanulmányi háttérváltozók között újjonan feltárt összefüggéseket. 
 

2013. tavaszi mérések

Kutatócsoportunk a Szegedi Iskolai Longitudinális Program c. országos felmérés-sorozat keretében e tanév végén a 6. évfolyamon matematika és természettudományos tudást, valamint szövegértés fejlettséget vizsgált. A 2. évfolyamon a matematika online mérésre került sor. Az adatok feldolgozása megkezdődött. A 6. évfolyam eredményei terveink szerint októberben lesznek elérhetők, a 2. évfolyamé június 27-től az edia.edu.u-szeged.hu/longi oldalon megtekinthetők.

A kutatócsoport nevében köszönjük eddigi munkájukat és a nyári szünetben kellemes pihenést kívánunk Önöknek!


Jelenlét a Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia programján

Csapó Benő 2013. február 21-én 18.00-kor a Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia 2012-2013 programsorozata keretében tart előadást A longitudinális fejlődésvizsgálatok és az online tesztelés címmel. Az előadás keretében többek között bemutatja a Szegedi Iskolai Longitudinális Program koncepcióját és fontosabb eredményeit. (PDF)


Online mintatesztek

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport vizsgálataiban fokozatosan áttér az online adatfelvételre, amely költséghatékonnyá, gyorsabbá teszi az adatfelvételt, azonnali visszajelzést ad. {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

Az alábbi linken egy rövid mintatesztet talál.

Olvasás-szövegértés


Természettudomány

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

Ismerkedjen meg ezzel az új mérési technikával! Egy regisztrációval mindkét teszt megtekinthető.

Kérjük, véleményével, javaslataival segítse munkánkat! Címünk:

longi@edu.u-szeged.hu


{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

Jelenlét a tudományos életben

Kutatócsoportunk tagjai a nemzetközi szakmai közvélemény előtt előadás keretében ismertetik a Szegedi Iskolai Longitudinális Program néhány eredményét AERA (San Francisco, California, April 27 - May 1, 2013)

Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Tóth Edit: Matthew effect” in Hungarian students’ reading achievement in Grades 2, 4, 6 and the predictive validity of school-readiness skillsassessment
 

Kutatócsoportunk tagjai a következő konferenciákon mutatták be a Szegedi Iskolai Longitudinális Program eredményeit:

XII. Országos Neveléstudományi Konferencia  (Budapest 2012. november 08-10.); szimpózium: „Hosszmetszeti vizsgálatok általános iskolai kontextusban”

X. Pedagógiai Értékelési Konferencia (Szeged, 2012 április 26-28).

Hodi, Á. & B Németh, M. (2012): The Impact of Basic School-readiness Skills on 2nd Graders' Reading Developmental Patterns: a Cohort Study. In: In: Csapo, B. & Tóth, E. (ed.): 10th Conference on Educational Assessment. CEA 2012 Szeged, Hungary, 04.26.−04.28. Szeged: University of Szeged Institute of Education PhD in Education, (ISBN:978-963-306-150-3); (2012) p. 73.

 

A kutatócsoport tagjai meghatározó szerepet vállaltak a következő kötetek elkészítésében:


Csapó Benő (szerk., 2012): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Csépe Valéria (2012, szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó, B. és Csépe, V. (szerk., 2012): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Szabó Gábor (2012, szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó, B. és Szabó, G. (2012, szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó, B. és Szendrei, M. (2011, szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]

Csapó Benő és Zsolnai Anikó (2011, szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF] 

 

A tavaszi mérések eredményeinek visszajelzése

A 2012 tavaszi mérés eredményeit elektronikus formában visszajelezzük partneriskoláinknak. Partnerintézményeink a tanulói szintű eredményeket elérhetik a www.edia.edu.u-szeged.hu/longi oldalról.

 

Online mérések a Kutatócsoport keretében

A kutatócsoport 2012 őszén lehetőséget biztosít partneriskoláinak az elektronikus mérések kipróbálásához.

 

Új kapcsolattartóval bővült a Kutatócsoport csapata

2012 szeptemberétől Zergényi Barbara segíti kapcsolattartóként Kutatócsoportunk munkáját. Forduljanak bizalommal Barbarához a 06/62 343-063-as telefonszámon vagy a barbarazergenyi@edu.u-szeged.hu email címen.


Mérési Azonosító használata
 
A kutatócsoport a 2011/2012-es tanévtől kezdődően az Országos kompetenciamérésben használt mérési azonosítókat használja a mérésekben résztvevő tanulók azonosítására.

 

Elektronikus alapú visszajelzés a tanulók eredményeiről

A tanulók eredmények visszajelzését elektronikus alapra helyeztük. Célunk, hogy iskoláinknak minél részletesebb, a tanítási-tanulási folyamatot, az intézményi szintű döntéshozatalt segítő, jól vizualizált visszajelzéseket adjunk a vizsgálatban résztvevő tanulók teljesítményéről.

 

Névváltozás

Kutatócsoportunk neve megváltozott. 2003-tól 2012-ig Képességkutató Kutatócsoport néven működtünk, a csoport 2012-től a Képességfejlődés Kutatócsoport nevet viseli.

 

Kutatócsoporti támogatás

2012-ben a kutatócsoport Csapó Benő vezetésével újabb öt évre elnyerte az MTA támogatott kutatócsoport státuszt.

A következő ciklusban a kutatócsoport célja a 2011/2012-es tanévben 1. és 5. évfolyamos tanulók fejlődésének követése, és a fejlődés modellezése a közel 10 éve gyűjtött adatok felhasználásával.

 

A Kutatócsoport új taggal bővült

2012 januárjától a kutatócsoport új tagja Patai Jolán matematikus, aki 2009-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen. Munkája elsősorban a longitudinális vizsgálat adatbázisának kezelése, elemzések készítése.

 

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük az intézmények vezetőinek, hogy támogatják munkánkat. Köszönjük, hogy a számos egyéb kötelezettség mellett lehetővé teszik méréseink elvégzését. Köszönjük minden kollégának, hogy a napi feladataik mellett közreműködnek a feladatlapok felvételében.