2007

 

2007

Adey, P. H., Csapó, B., Demetriou, A., Hautamaki, J. és Shayer, M. (2007): Can we be intelligent about intelligence? Why education neIn the concept of plastic general ability. Educational Reserach Review, 2. sz. 75–97.

B. Németh Mária (2007): A kognitív és affektív folyamatok kölcsönhatása: a 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 37.

B. Németh Mária (2007): A természettudományos tudás életszerű helyzetekben való alkalmazhatóságának változása 1999 és 2006 között. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 57.

Balogh Terézia, Hamarné Helmeczi Katalin, Káity Károlyné és Korom Erzsébet (2007): Projektek a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében. In: Hegedűs Gábor és Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia - Projektmódszer VIII–IX. Projektpedagógiai Társaság, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. 71–89.

Csapó Benő (2007): A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében. Új Pedagógai Szemle57. 3–4. sz. 11–23.

Csapó, B. (2007): Research into learning to learn through the assessment of quality and organization of learning outcomes. Curriculum Journal18. 2. sz. 195–210.

Csapó, B. (2007): First results of the Hungarian Educational Longitudinal Study. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 20.

Csapó, B. (2007): Design Experiments for Improving Thinking Skills through the Content of Learning. The Second European Cognitive Science Conference. Delphi, Greece, 23–27. May, 2007. 36.

Csapó Benő (2007): Plastic general abilities: The conception that bridges the gap between the new goals and old practices of education.12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 317.

Csíkos Csaba (2007): Metakogníció – A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Műszaki Kiadó, Budapest.

Csíkos Csaba és Steklács János (2007): Az olvasásra vonatkozó meggyőződések és az olvasási teljesítmény kapcsolatának empirikus vizsgálata. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 77.

Csordásné Anda Éva és Józsa Krisztián (2007): A számolási készség fejlesztése hátrányos helyzetű első osztályos tanulók körében. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2007. október 25–27. 41.

Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2007): Tanulásban akadályozott és többségi általános iskolai tanulók beszédhanghallás készségének összehasonlító vizsgálata. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25–27. 94.

Fejes József Balázs és Józsa Krisztián (2007): Az iskolai eredményesség és a tanulási motiváció kulturális jellemzői: roma és többségi tanulók összehasonlítása. Iskolakultúra17. 6–7. sz. 83–96.

Fejes József Balázs és Józsa Krisztián (2007): Kulturális eltérések az iskolai eredményességben és a tanulási motivációban: roma és többségi tanulók összehasonlítása. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 40.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2007): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. Iskolakultúra online1. 1. sz. 76–92.

Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Hátrányos helyzetű óvodások játékos fejlesztése a DIFER Programcsomag alapján. Új Pedagógiai Szemle57. 5. sz. 3–17.

Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Józsa Krisztián (2007): Az elemi számoláskészség korrekt feltárása. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 163–175.

Józsa Krisztián (2007): A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 291–298.

Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Óvodások kritériumorientált fejlesztése DIFER Programcsomaggal. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 299–311.

Józsa Krisztián (2007): Hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 120.

Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): A sikeres iskolakezdés segítése: egy készségfejlesztő kísérlet eredményei. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 121.

Józsa Krisztián (2007): Az elemi alapkészségek szerepe az olvasási képesség fejlődésében: egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 55.

Józsa Krisztián és Kelemen Rita (2007): A százalékszámítási készség alkalmazása különféle tantárgyi tartalmakon. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 49.

Józsa Krisztián és Bratinkáné Magyar É. (2007): A tanulási motiváció változásának longitudinális elemzése 4–8. osztály között. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25–27. 68.

Józsa, K. és Kelemen, R. (2007): The development of elementary math: Results form a large scale longitudinal study. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 45.

Józsa, K. (2007): The development of mastery motivation at age 10–16. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 296.

Kárpáti Andrea és Ollé János (2007): Tanárok informatikai képességeinek és pedagógiai stratégiáinak integrált fejlesztése. Iskolakultúra17. 4. sz. 14–23.

Kárpáti Andrea (2007): Tanárok informatikai kompetenciájának fejlesztése. Iskolakultúra17. 4. sz. 3–7.

Kárpáti Andrea (2007): Szimbólumképzés a gyermekrajzban. In: Kárpáti Andrea és Németh István: Újítás és hagyomány a neveléstudományokban. Nyitrai Konstantin Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. 7–26.

Kárpáti, A., Te Groot, R. és Dorner, H. (2007): Developing Epistemic Agencies of Teachers Through ICT-Supported, Mentored Innovation. Coming to Terms with 21st century Prcatices - ICT, Competence and Cultural Change. CMC (Computer, Media, and Convergence) Conference, 22–23. November, 2007, University of Oslo, Oslo, Norway. 67.

Kárpáti, A., Török, B. és Szirmai, A. L. (2007): E-Teaching Readiness of Teachers - The effects of personality traits in ICT skills and teaching style. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 51.

Kárpáti, A. és Varga, K. (2007): Collaborative Knowledge Construction in Developing ICT Tools for Education. Proceedings of the Annual AERA (American Educational Research Association) Meeting, 9–13. April, 2007. Chicago. CD-ROM.

Kelemen, R., B. Németh, M., Csíkos, Cs. és Csapó, B. (2007): Students' attitude towards school subjects and its correlations to other school relevant factors Results from a Hungarian large-scale longitudinal survey. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 295.

Korom Erzsébet (2007): Conceptual development and conceptual change in 12- and 14-year-old low SES students. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 41.

Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2007): A természettudományos fogalmak fejlődésének longitudinális vizsgálatára alkalmas eszközrendszer. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25–27. 72.

Korom, E. és Molnár, Gy. (2007): Constructing conceptual development scales by using IRT models. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 213.

Korom Erzsébet (2007, szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. A XLIII. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 175 o.

Korom Erzsébet (2007, szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14.

Molnár, Gy. (2007): New ICT Tools in Education – Classroom of the Future Project. In: Solesa, D. (szerk.): The fourth international conference on informatics, educational technology and new media in education. A. D. Novi Sad. 332–339.

Molnár Éva (2007): Az IKT-val segített oktatás hatása hátrányos helyzetű tanulók önszabályozó tanulására. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 124.

Molnár, É. és Jámbori, Sz. (2007): The impact of personal goals on the self-regulated learning and achievement motivation. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 94.

Molnár, É. (2007): The development of self-regulated learning based on enrichment of goals, self-efficacy and attributions. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 345.

Molnár, E. K., Józsa. K., Molnár, É. és B. Németh, M. (2007): What makes a difference for beginning readers? Results from a logitudinal study. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 217.

Molnár Gyöngyvér (2007): Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának longitudinális követése. Magyar Pedagógia107. 4. sz. 277–293.

Molnár Gyöngyvér (2007): A tudás alkalmazhatóságának vizsgálata: komplex problémamegoldás. In: Bábosik I.: Pedagógia és személyiségfejlesztés. Okker Kiadó, Budapest. 130–156.

Molnár, Gy. (2007): New ICT in Education. 4th Iinternational Conference on Informatics. Educational Technology and New Media in Education. Sombor, Szerbia, 31. March–1. April, 2007., A. D. Novi Sad, Novi Sad. 146.

Molnár, Gy. (2007): Fostering 6-8 year-old students inductive reasoning. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 63.

Molnár Gyöngyvér (2007): Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 122.

Molnár Gyöngyvér (2007): Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 58.

Molnár Gyöngyvér (2007): A valószínűségi tesztelmélet adta eszközök az ideális mérés megvalósításához. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 76.

Molnár Gyöngyvér (2007): Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának longitudinális követése. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25–27. 42.

Molnár, Gy. és Csapó, B. (2007): Constructing complex problem solving competency scales by IRT models using data of different age groups. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 166.

Nagy József (2007): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nagy Lászlóné (2007): A feladatlap mint a tanulás-tanítás munkaeszköze. Biológia Tanítása, 3. sz. 13–18. 15.

Nagy Lászlóné (2007): A projektmódszer alkalmazása a biológia tanításában. Biológiai Tanítása, 1. sz. 3–11. 15.

Nagy Lászlóné (2007): A természet-megismerési kompetenciafejlesztése a természettudományos tantárgyak keretében. Kutató Tanárok II. Tudományos Konferenciája, Összefoglaló kötet. 2007. október 12–13. Kutató Diákokért Alapítvány - Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Budapest. 29.

Nagy Lászlóné (2007): A természettudományos megismerési kompetencia fejlesztése. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2007. Szeged, 2007. április 12–14. 116.

Nagy Lászlóné (2007): Projektek a biológia tanításában és tanulásában. In: Hegedűs G. és Poór Z.: Projektpedagógia – Projektmódszer VIII–IX. Projektpedagógiai Társaság, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. 156–167.

Nagy Lászlóné (2007): Környezeti nevelés a tanulás iskolán kívüli színterein. Tudománnyal a környezeti nevelésért Konferencia. Sopron, 2007. november 8–9. 83–95.

Nagy Lászlóné és Korom Erzsébet (2007): Biológia és pedagógia tanár szakos hallgatók tanulásról alkotott elképzelései. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25–27. 203.

Antal, E. (2007): Analogical reasoning and biology knowledge of 8th grade socially disadvantaged pupils. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 131.

Nikolov, M. és Józsa, K. (2007): Sixth graders' achievements in english and german: a study of macro factors. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 123.

Nikolov Marianne (2007): A magyarországi nyelvoktatás-fejlesztési politika: Nyelvoktatásunk a nemzetközi trendek tükrében. In: Vágó Irén: Fókuszban a nyelvtanulás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 43–72.

Nikolov, M. (2007): Variables influencing Hungarian 6th graders' foreign language learning and development. In: Sheorey, A. és Kiss-Gulyas, J.: Studies in applied and theoretical linguistics. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 1–24.

Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2007): Kritériumorientált fejlesztés SZÖVEGFER programcsomaggal: módszerek. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 312–333.

Steklács, J. és Csíkos, Cs. (2007): Improving students' reading comprehension by means of developing reading strategies. Results from a Hungarian experiment. Developing Potentials for Learning. 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, 28. August–1. September, 2007. 57.

Tartsay Németh, N. és Kárpáti, A. (2007): The Role of the Facilitator in the Development of Teachers' ICT Competence. Proceedings, NEW LEARNING 2.0? Emerging Digital Territories. Developing Continuities, New Divides. EDEN (European Distance Education Network) 2007 Annual Conference, 13–16 June. Naples, Italy. 60.

Varga József, Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2007): Az arányosságszámítási készség kritériumorientált fejlesztése 7. osztályban. Magyar Pedagógia107. 1. sz. 5–29.

Vidákovich Tibor (2007): Az elemi következtető képesség korrekt feltárása (szóbeli tapasztalati szint). In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 224–232.