2006

 

2006

B. Németh Mária és Habók Anita (2006): A 13 és 17 éves magyar tanulók viszonya a tanuláshoz. Magyar Pedagógia106. 2. sz. 83–105.

B. Németh Mária (2006): Hátrányos helyzetű tanulók természettudományos műveltsége. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006. Szeged, 2006. április 20–22. 37.

B. Németh Mária, Molnár Éva és Dózsa Monika (2006): Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006. Szeged, 2006. április 20–22. 49.

B. Németh Mária (2006): Természettudományos ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2006. október 26–28. 236.

Csapó Benő (2006): A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása. Iskolakultúra16. 2. sz. 3–16.

Csapó Benő (2006): A közoktatás modernizációjának tudásbázisa: a neveléstudományi kutatás és a tanárképzés. In: Vizi E. Szilveszter, Teplán István és Szentpéteri József (szerk.): Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest. 31–48.

Csapó Benő (2006): Esélyegyenlőtlenség az óvodától az érettségiigIn: Tölgyesi József (szerk.): Emlékkönyv Orosz Sándor professzor nyolcvanadik születésnapjára. Veszprémi Egyetem, Veszprém. 45–59.

Csapó, B. (2006): Quality in competence: Conceptual framework, research, policy. In: Schützelhofer, B. és Schimek, F.: Vortrage und inhaltliche Informationen anlässlich der Veranstaltung am 5. Oktober 2006 in Wien. Stadtschulrat für Wien, Wien. 115–130.

Csapó Benő (2006): Hosszmetszeti felmérések a közoktatási rendszerekben. Értékek és értékelés a közoktatásban. III. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia: A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban. Debrecen. 2001. október 11–13. 179–193.

Csapó, B. (2006): Forms of chemistry knowledge: potentials of chemistry education in shaping students' mind. 8th European Conference on Research in Chemical Education. Budapest, 1. September, 2006. 10–11.

Csapó Benő (2006): A longitudinális iskolai felmérések elméleti és módszertani keretei. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2006. október 26–28. 234.

Csíkos Csaba (2006): Tudatosság és metakogníció viszonya – Az ezredforduló interdiszciplináris megközelítései. Iskolakultúra16. 12. sz69–82.

Csíkos Csaba (2006): Nemzetközi rendszerszintű felmérések tanulságai az olvasástanítás számáraIn: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. DinasztiaTankönyvkiadó, Budapest. 175–186.

Csíkos Csaba és Steklács János (2006): Metakogníció és olvasás. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 75–88.

Csíkos Csaba (2006): A metakogníció pedagógiai értelmezése. In: Kelemen Elemér és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 25–43.

Csíkos Csaba (2006): What does Jacobs and Paris' IRA questionnaire measure? A large-scale study among 3rd grade Hungarian pupils. 2nd Metacognition SIG Conference. Cambridge, United Kingdom, University of Cambridge, Cambridge. 19–21, July, 2006. 8.

Csíkos Csaba (2006): Az Index of Reading Awareness (IRA) kérdőív magyarországi vizsgálata. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2008. Szeged, 2006. április 20–22. 50.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél – I. rész. Gyógypedagógai Szemle33. 2. sz. 133–141.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél – II. rész. Gyógypedagógai Szemle33. 3. sz. 161–176.

Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14–18 éves korban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131–153.

Józsa Krisztián (2006): Kisiskolások elemi készségeinek fejlettsége. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006. Szeged, 2008. április 20–22. 119.

Józsa Krisztián és Kelemen Rita (2006): A számolási készség fejlődése az iskoláskor első két évében IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006. Szeged, 2006. április 20–22. 120.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): Tanulásban akadályozott gyermekek elemi alapkészségeinek fejlődése. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006. Szeged, 2006. április 20–22. 123.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006. Szeged, 2006. április 20–22. 44.

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER mint az együttnevelés lehetséges eszköze. Szakmánk felelőssége a változó világban, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXIV. Országos Szakmai Konferenciája. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Hódmezővásárhely.

Józsa, K. és Nikolov. M. (2006): Relationships between Language Achievements in English and German and Classroom-Related Variables. University of Pécs Roundtable: Empirical Studies in English Applied Linguistics, Pécs. 179–207.

Józsa Krisztián (2006): A matematikai készségek fejlődése 1–3. osztály között. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2006. október 26–28. 235.

Józsa Krisztián (2006, szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest.

Józsa Krisztián (2006, szerk.): IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006. Szeged, 2006. április 20–22.

Kelemen, R., Csíkos, Cs. és Steklács, J. (2006): Patterns of metacognitive strategies in the process of mathematical problem solving - think-aloud interviews with 5th grade students. 2nd Metacognition SIG Conference, Cambridge, United Kingdom, University of Cambridge, Cambridge. 19–21. July, 2006. 16.

Korom Erzsébet (2006): A fogalmi fejlődés nyomon követésének lehetőségei az iskolában. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, PÉK 2006. Szeged, 2006. április 20–22. 81.

Korom Erzsébet (2006): A természettudományos ismeretek tanulását befolyásoló kognitív, affektív és osztálytermi tényezők. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2006. október 26–28. 88.

Korom Erzsébet (2006): A kémiai fogalmak fejlődése. XXII. Kémiatanári Konferencia. Veszprém, 2006. augusztus 21–24. 18–22.

Korom Erzsébet (2006): A projektoktatás lehetőségei a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében. Projektpedagógiai Konferencia. Kecskemét, 2006. február 2–4. oldalszám?.

Molnár Éva és B. Németh Mária (2006): Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 107–129.

Molnár Éva és Józsa Krisztián (2006): IKT-val segített oktatás hatása az olvasási képesség fejlődésére hátrányos helyzetű tanulók körében. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 281–295.

Molnár Gyöngyvér (2006): A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. Iskolakultúra16. 12. sz. 99–113.

Molnár Gyöngyvér (2006): Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai: komplex problémamegoldó gondolkodás fejlettsége 7. és 11. évfolyamon. Magyar Pedagógiai106. 4. sz. 329–344.

Molnár Gyöngyvér (2006): Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. Magyar Pedagógia106. 1. sz. 63–80.

Molnár Gyöngyvér (2006): A tudáskoncepció változása és annak megjelenése a PISA 2003 vizsgálat komplex problémamegoldás moduljában. Új Pedagógiai Szemle56. 1. sz. 75–86.

Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián (2006): Az olvasási képesség értékelésének tesztelméleti megközelítései. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 155–174.

Molnár Gyöngyvér (2006): A tudáskoncepció változása és annak megjelenése a PISA 2003 vizsgálat komplex problémamegoldás moduljában. In: Kósa Barbara és Simon Mária (szerk.): Új vizsga - új tudás. Az új érettségi hatása az iskolakezdéstől a záróvizsgáig: az Országos Közoktatási Intézet konferenciája. Budapest, 2005. október 20–21. ?

Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián (2006): Az olvasási képesség fejlődése 9-17 éves kor között. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2006. október 26–28. 122.

Molnár Gyöngyvér (2006): Nehéz helyzetű diákok olvasási képességének fejlettsége. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2006. október 26–28. 98.

Nagy Lászlóné (2006): Az analógiás gondolkodás fejlesztése. Műszaki Kiadó, Budapest.

Nikolov, M. és Józsa, K. (2006): Relationships between Language Achievements in English and German and Cassroom-related Variables. UPRT University of Pécs Roundtable: Empirical Studies in English Applied Linguistics. 179–207.

Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2006): A szövegfeldolgozó képességfejlesztés módszerei. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 235–258.