Szakdolgozat a neveléstudomány mesterszakon

 

1. A neveléstudományi mesterszakos szakdolgozattal a diák bizonyítja, hogy

  • birtokában van mindazoknak az ismereteknek, kialakult benne az a szemléletmód, amely képessé teszi pedagógiai problémák megragadására;
  • ismeri és használja azokat az eljárásokat, amelyekkel ezek elméleti-gyakorlati kontextusa, háttere feltárható;
  • a neveléstudományi mesterszakos tanulmányai során megszerzett tudását önállóan alkalmazni tudja;
  • vizsgálatát és eredményeit a publikálhatóság követelményeinek megfelelően tudja bemutatni és értelmezni.

2. A szakdolgozat elfogadásának feltételei

  • A szerző munkáját a témavezető figyelemmel követte és a szerző teljesítette kötelező Szakdolgozati konzultáció/szakszeminárium kurzus keretében;
  • A szakdolgozat főszövegének terjedelme 2 ív (80.000 leütés);
  • A szakdolgozat megfelel a 3. pontban kifejtett elvárásoknak; különösen a következőkben:
    • saját szellemi produktum, amely
    • nem tartalmaz plágiumot;
  • A szakdolgozat benyújtása megfelel a Kar által támasztott feltételeknek (határidő és formai elvárások).

3. A szakdolgozattal szembeni elvárások

A szakdolgozat szövegének tükröznie kell a készítési folyamat komolyságát és megalapozottságát. Az elkészült szöveg az alábbi kritériumok teljesülése esetén fogadható el szakdolgozatként:

  • önálló kutatási kérdést fogalmaz meg;
  • igazolja a kérdés vizsgálatának létjogosultságát;
  • elhelyezi a kérdését a szakirodalom kérdésfelvetései között;
  • a kutatást elméleti háttérrel, szakirodalmi áttekintéssel alapozza meg;
  • a vizsgálatot kutatásmódszertanilag megalapozott módon folytatja;
  • saját, önálló intellektuális hozzájárulást jelent a forrásaihoz képest;
  • a kutatás eredményeit értelmezi és elhelyezi a szakirodalom megállapításainak kontextusában;
  • a dolgozat szerkezete a tudományos szövegekre vonatkozó elvárásoknak megfelel;
  • a Magyar Pedagógia publikációs stílusában meghatározott követelményeknek eleget tesz;
  • a források kezelésében a forráskritika alapelvei érvényesülnek;
  • a források felhasználása (hivatkozások, bibliográfia) tisztességes (l. Melléklet);
  • a nyelvezet és a grafikus megjelenítés a tudományos hagyományoknak megfelel.

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti