Neveléstudományi Intézet

Konzulensi munka

Józsa Krisztián

PHD HALLGATÓK TÉMAVEZETÉSE

SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola:

FOKOZATOT SZEREZTEK

 • Fejes József Balázs (2012)
 • Szenczi Beáta (2012)
 • Janurik Márta (2010)
 • Pap-Szigeti Róbert (2009., Nagy Józseffel társtémavezetésben)

DOKTORANDUSZOK, DOKTORJELÖLTEK

 • Bank Éva (2015–)
 • Surján Noémi (2015–)
 • Szabó Norbert (2015–)
 • Kis Noémi (2013 –)
 • Zentai Gabriella (2012–)SZAKDOLGOZATOK TÉMAVEZETÉSE

(posztgraduális képzés és pedagógia BA, MA, tanári MA)

2016

 • Bíró Róza: Egy nyolc évfolyamos gimnázium tehetségversenyének és felvételi eredményinek összehasonlító vizsgálata (posztgraduális)
 • Csanálosiné Csizmadia Beáta: Tanulási motiváció vizsgálata nyolcadik osztályosok körében (posztgraduális)
 • Fiala Szilvia: A klasszikus és a kortárs irodalmi szövegek kedveltsége 7. osztályban (posztgraduális)
 • Földi Fanni: A diszlexia diagnosztikája és korrekciója (pedagógia BA)
 • Gyurcsik Anita: A mese szerepe az óvodáskorú gyermekek életében (pedagógia BA)
 • Ignác Szilveszter: Fejlődésben megkésett gyermekek segítése a DIFER Programcsomag felhasználásával (pedagógia BA)

2015

 • Bank Éva: A Képességek és Nehézségek Kérdőív alkalmazásának kérdésköre tanulásban akadályozott gyermekek körében (neveléstudomány MA)
 • Bodó Kitti: Az olvasási készségek tanításának főbb alapelvei és fejlesztési területei (tanári MA)
 • Labancz Angéla: Óvodapedagógusok attitűdje a fogyatékkal élő gyermekek és az integráció iránt (neveléstudomány MA)
 • Marótiné Balogh Zita: Az egy- és kétpetéjű ikergyermekek elemi alapkészségeinek fejlettsége (neveléstudomány MA)
 • Nagy Tünde: Tanulási motiváció a történelemoktatásban (tanári MA)
 • Pintér Anita: A matematika tudás alkalmazása természettudományos tárgyakban (posztgraduális)

2014

 • Badó Zsolt: A nyolc évfolyamos gimnáziumi felvételi prediktív validitásának vizsgálata (posztgraduális)
 • Bakos Menyhértné: A szövegértés fejlődése felső tagozaton (posztgraduális)
 • Bogdányné Pigniczki Erzsébet Éva: Az egyén szociometriai státusza valamint az osztálykohézió matematikai teljesítményre gyakorolt befolyásának vizsgálata (posztgraduális)
 • Erdős Melinda: A hátrányos helyzet hatása a szociális kompetencia fejlődésére (pedagógia BA)
 • Glückné Buzás Ildikó: A szövegértés és a matematikai szöveges feladatok megoldásának összefüggése 7. osztályban (posztgraduális)
 • Halász-Szabó Ferencné: A mesehallgatás és a szövegértés összefüggései kisiskolás korban (posztgraduális)
 • Herbayné Dudás Éva: A nyolc évfolyamos és nyelvi előkészítős gimnáziumi osztályok tanulási motiváció vizsgálata (posztgraduális)
 • Kakuk Tünde Éva: A rajz, vizuális megnyilvánulások motiváció vizsgálata 9-17 éves tanulók körében (posztgraduális)
 • Kálmán Anna: A szókincs és a szövegértés összefüggésének keresztmetszeti vizsgálata 5. és 8. évfolyamon (posztgraduális)
 • Kis Kitti: A hátrányos helyzet szerepe a tanulási motiváció alakulásában (tanári MA)
 • Krajnyák-Szuli Hajnalka Edit: Szövegértés fejlődésének vizsgálata 2. és 3. évfolyamon (posztgraduális)
 • Lakatos Karina: Tanulásban akadályozott tanulók szövegértésének fejlesztése (pedagógia BA)
 • Mucsiné Erdei Mónika: A tanulmányaikat gyógypedagógiai intézményben kezdő és a spontán integrációból kikerülő tanulásban akadályozott tanulók elsajátítási motivációjának vizsgálata (posztgraduális)
 • Oroszné Kopányi Katalin: A függvényfogalom fejlődése 6-8. évfolyamon (posztgraduális)
 • Ozsváth Vilmos Károlyné: Az olvasáskészség és olvasásképesség fejlődése 2–4. évfolyamon (posztgraduális)
 • Printz Erna: Kísérlet az attribúciók befolyásolására és ennek hatása a matematikai énhatékonyságra (posztgraduális)
 • Sipos Blanka: Induktív és deduktív gondolkodási képességek fejlesztése ember és társadalom műveltségterületbe tartozó tantárgyak keretében, feladatokon bemutatva (tanári MA)
 • Sipos Dóra: Szövegértés klasszikus és kortárs irodalmi szövegeken 8. osztályban (posztgraduális)
 • Süki Judit: A zenetanulás hatása a szövegértésre az általános iskola 5. osztályában (posztgraduális)
 • Szélesné Szász Ildikó: A szülők mesélési szokásai mennyiben befolyásolják a gyerekek teljesítményét 1. és 2. osztályban (posztgraduális)
 • Varga Sándorné: Fejlesztő foglalkozások hatása az olvasás tanulására az általános iskola 1. osztályában (posztgraduális)

2013

 • Kiss Virág: Demotiváció az iskolában (tanári MA)
 • Nagyné Joó Andrea: A szorobán hatásának vizsgálata az elemi számolási készségre és a matematikai attitűdre (posztgraduális)
 • Garai Józsefné: Az informatikatudás vizsgálata 10. évfolyamon (posztgraduális)
 • Greilinger Judit: Az elsajátítási motiváció tantárgyspecifikus jellemzői az olvasás, a matematika, a rajz/kézügyesség és az ének-zene területén (posztgraduális)
 • Kézér Dávid: Mozgásfejlesztés a barantában oktatott vívás során (tanári MA)

2012

 • Dobosné Beleki Márta: A hallott és az olvasott szöveg megértésének összefüggése ötödik évfolyamon (posztgraduális)
 • Imre Ildikó Andrea: Az iskolán kívüli nyelvhasználat hatása az angol nyelvtudásra és nyelvtanulási motivációra gimnazisták esetében (posztgraduális)
 • Kamasz Mónika: Motivációs stratégiák (pedagógia BA)
 • Lerchné Forgács Marianna: A „HOGYAN? JOBBAN!” szövegértést fejlesztő program hatékonyságának vizsgálata 3. és 4. osztályos tanulók körében (posztgraduális)
 • Sári József: Az elsős és a negyedikes készségfejlettség előrejelző ereje a hatodikos kompetenciamérésre: egy longitudinális elemzés eredményei (pedagógia MA)
 • Szabó Rebeka: A pedagógus szerepe a diákok tanulási motivációjának alakulásában (pedagógia BA)

2011

 • Bibok Róbert Béla: Tehetséggondozó program megvalósulása egy középiskolai kollégiumban (tanári MA)
 • Hajnal Ferenc: Az értelmi fogyatékos tanulók szakképzésének kialakulása Magyarországon (tanári MA)
 • Hegedűs Gabriella: Matematikai készségek fejlesztése óvodás korban (pedagógia BA)
 • Hízó Brigitta: A családi szocializációs ártalmak hatása a gyermek és a serdülő fejlődésére (pedagógia BA)
 • Kardos Szilvia: Az iskolakezdéshez szükséges elemi alapkészségek fejlődése óvodáskorban: egy longitudinális mérés tapasztalatai alapján (pedagógia MA)
 • Kis Noémi Katalin: A szülői nevelési stílus összefüggése az elsajátítási motivációval (pedagógia MA)
 • Szegedi Gabriella: Az olvasási képesség, motiváció és stratégiahasználat összefüggése 6. és 8. évfolyamos tanulók körében (posztgraduális)
 • Zádoriné Képíró Ildikó: A hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése (pedagógia BA)

2010

 • Deák Zsuzsanna: A szülők véleménye az óvodás korú gyermekek iskolaérettségéről (pedagógia MA)
 • Kákonyi Ibolya: A BA/BSc tanári előkészítő modul hallgatóinak szakszöveg-olvasási képessége (pedagógia MA)
 • Kiss Zita: Fiatalkorú elítéltek tanulási motivációja (pedagógia MA)
 • Lestyánné Hricsovinyi Julianna: Az óvoda-iskola átmenet szelekciós mechanizmusa egy megyeszékhelyen (pedagógiai értékelési szakérő)
 • Sallai Adrienn: A tanulási motiváció, az elsajátítási motiváció és a sportmotiváció vizsgálata egy budapesti sportiskolában (pedagógiai értékelési szakérő)
 • Samu Mihály: Az önreflexió vizsgálata 14–17 éves kor között (pedagógia MA)
 • Sári József: Az Országos Kompetenciamérés története (pedagógia BA)

2009

 • Apró Melinda: A hazai iskolaérettségi vizsgálatok gyakorlata napjainkban (BA pedagógia)
 • Fehér Ildikó: Tanulásban akadályozott tanulók szociális képességének fejlettsége (pedagógia szak)
 • Mészáros Gábor: A rendészeti szakközépiskolába járó tanulók pályamotivációjának vizsgálata (pedagógia szak)
 • Sáriné Zentai Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése 4–8 éves korban (pedagógia szak)
 • Pruszi Zsanett: Serdülők testképének vizsgálata (pedagógia szak)

2008

 • Szenczi Beáta: A prepubertás korú tanulók énképét vizsgáló SDQI kérdőív hazai adaptációja (pedagógia szak)
 • Tripsó Gáborné: Készségmérések első és második évfolyamon a DIFER eredmények tükrében (posztgraduális)

2007

 • Csatóné Prókó Annamária: Az olvasási képesség fejlődése 1–3. évfolyamon (posztgraduális)
 • Hegedűs Csaba: Egyenletmegoldó készség longitudinális vizsgálata az általános iskola 7. évfolyamán (posztgraduális)
 • Jeneiné Bartha Lívia: A zenetanulás motivációs háttere zeneiskolás tanulók körében (posztgraduális)
 • Kovács Edina: Az alapműveleti számolási készség és a tanulási motiváció összefüggése tanulásban akadályozottak 4–8. évfolyamán (posztgraduális)
 • Mezősi Edina: A szocialitás fejlődése óvodáskorban (posztgraduális)
 • Percsich Gábor: A matematika- és a fizikatanulás eredményességének összefüggése a természettudományos motivációval (posztgraduális)
 • Varga Vera: A kooperatív tanulás hatása az elsajátítási motivációra és a szociális készségekre (pedagógia szak)

2006

 • Fejes József Balázs: A tanulási motiváció szociokulturális szempontú elemzése (pedagógia szak)
 • Mihály László: Elektrotechnikai tudásszintmérés a szakközépiskolákban (posztgraduális)
 • Oláh Aranka: A tanulási motiváció vizsgálata enyhe értelmi fogyatékos, 6–12 éves gyermekeknél (posztgraduális)
 • Sós Mária Magdolna: A 10–14 éves diákok számítógép-használati szokásai, különös tekintettel az internetre, a számítógépes játékokra és az iskolai felhasználásra (posztgraduális)

2005

 • Ákos Judit: A másodfokú egyenletek és ahhoz kapcsolódó problémák megoldásának tudásszintje és motívumok változása 10–12. osztályban (posztgraduális)
 • Hajdúné Hámori Éva: A tanulási motiváció és a matematikatudás változása 9–12. osztályos korban (posztgraduális)
 • Jenet Gyula: Az új típusú közép szintű matematika érettségi vizsgálata a debreceni Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskola végzős tanulóin (posztgraduális)
 • Rójáné Oláh Erika: A régi típusú és az új típusú középszintű matematika érettségi vizsga összehasonlítása (posztgraduális)
 • Szandaváriné Pflum Gizella: A matematikai és olvasási képesség fejlődése 10–12 éves korban: egy longitudinális mérés tapasztalatai (posztgraduális)

2004

 • Bódi Éva: Matematikai képességek és tanulási motívumok összefüggése 12 és 14 éves korban (posztgraduális)
 • Farkas Marianna: Tanulási motiváció kisiskoláskorban (posztgraduális)
 • Hegyi Ferencné: Az önszabályozás szerepe a térgeometriai feladatok megoldásában (posztgraduális)
 • Lantos Erzsébet: A felsőoktatásban tanító tanárok beszédhez való viszonya (posztgraduális)
 • Melega Jánosné: Az olvasásmegértés, a matematikai szövegértés és a szöveges-feladat megoldási képesség összefüggése 7. évfolyamon (posztgraduális)
 • Simonné Benkő Edit: Az olvasási képesség fejlődése és összefüggése a tanulási motivációval 10–14 éves korban (posztgraduális)
 • Szabó Lászólné: A matematikai képességek és a rendszerezési képesség összefüggése 14 éves tanulók körében (posztgraduális)
 • Szalai Gabriella: Matematikai készségek diagnosztikus mérésére alapozott fejlesztése 9. osztályban (posztgraduális)
 • Szántó Zsuzsanna: DIFER alapkészségek szerepe az olvasás és matematika tanulás sikerességében - egy longitudinális vizsgálat tanulságai (posztgraduális)
 • Székely Györgyi: A csoportos tanulás alkalmazása szöveges feladatok tanítása során kilencedik osztályban (posztgraduális)
 • Tolvaj Sándorné: Tízedik évfolyamos tanulók teljesítményre vonatkozó attribúciói (posztgraduális)
 • Turkus Erzsébet: Tanulási motívumok és a matematikatudás longitudinális vizsgálata 15 és 17 éveseknél (posztgraduális)

2003

 • Asztalos Olga: Az elemi számolási készség és a tanulási motívumok fejlődése 1. osztályban (posztgraduális)
 • Boda János: Motivációs fizikai kísérletek hatása a fizika attitűdre és teljesítményre az általános iskola hetedik évfolyamán (posztgraduális)
 • Boda Jánosné: A közönséges törtekkel végzett műveletek komponensei és az induktív gondolkodás az általános iskola hetedik és nyolcadik évfolyamán (posztgraduális)
 • Csomné Bozóki Edit: A tanulási zavaros tanulók alapkészségeinek fejlettsége (posztgraduális)
 • Gegesyné Regős Orsolya: Tanulási motiváció vizsgálata 9–13 éves kor között (posztgraduális)
 • Horváth Edit: Az informatika tudás fejlődése 12–14 éves korban (posztgraduális)
 • Kis Jánosné: A családi háttér hatása a tanulási motivációra (posztgraduális)
 • Kovács László: A műszaki szakközépiskolák 10. osztályos tanulóinak szakmai orientációja (posztgraduális)
 • Mónusné Ábel Gizella: Társas készségek, motívumok és tanulási motívumok 16 éves korban (posztgraduális)
 • Németh Miklósné: Tanári vélekedések a nevelésről (posztgraduális)
 • Pap-Szigeti Róbert: A matematikai képességek és motívumok változása 13–15 éves korban (posztgraduális)
 • Rideg Istvánné: Matematikai fogalmak fejlődése 6–9 éves korban (posztgraduális)
 • Szabó Istvánné: A térgeometriai feladatmegoldó készség összetevői (posztgraduális)
 • Törökné Beke Ida: A tanulási motiváció és a mértékváltási készség működése (posztgraduális)

2002

 • Bálint Vilmosné: A feladat összetettségének hatása a mértékváltási készségek működésére (posztgraduális)
 • Bánkuti Zoltánné: Tanulási motívumok és a matematikatudás változása 9. évfolyam első félévében (posztgraduális)
 • Csenki József: A tanulási módszerek, tanulási motívumok hatása a kémiából elért teljesítményre nyolcadik osztályban (posztgraduális)
 • Hajnal Lajos: Az iskolaváltás hatása a 9. osztályos tanulók tanulási motivációjára (posztgraduális)
 • Kiss Róbert: A kémiai kötések témakör elsajátítása 9. évfolyamon számítógépes oktatási környezetben (posztgraduális)
 • Kovács Andrásné: A nívócsoportos fizikaoktatás empirikus vizsgálata (posztgraduális)
 • Ördögné Gárgyán Mária: Néhány gondolkodási képesség fejlődésének longitudinális vizsgálata (posztgraduális)
 • Sáriné Zentai Gabriella: Matematikai készségek működése fizikai feladatok megoldásában (posztgraduális)
 • Szili Imre: Végzős középiskolai tanulók informatikatudása az ECDL elméleti moduljának tükrében (posztgraduális)
 • Thiele Károlyné: Tanulásban akadályozott 7–16 éves tanulók néhány alapkészségének és motivációjának vizsgálata (posztgraduális)

2001

 • Kalmár Pálné: A motiváció elmélete és gyakorlata az iskolánkban (posztgraduális)
 • Liptákné Czakó Ildikó: A pedagógiai programokban meghatározott tanulói értékelésre vonatkozó elmélet és a gyakorlatban alkalmazott mérési és értékelési szokások összehasonlítása (posztgraduális)
 • Marczona Tamás: Technikus tanulók tanulási motivációjának vizsgálata (posztgraduális)
 • Orosz László: A számítástechnika tudás 10–14 éves korban (posztgraduális)
 • Szilágyi Sándor: A különórára járás mint a második iskola egyik megnyilvánulása (posztgraduális)
 • Varga József: Az arányosságszámítás kritériumorientált fejlesztése (posztgraduális)
 • Zoltán Attila: A tanulási motiváció és a matematika összefüggése középiskolában (posztgraduális)

2000

 • Balázsné Réti Éva: A sűrűségfogalom vizsgálata 8. osztályos tanulók körében (posztgraduális)
 • Lukács Mártonné: Kimenetvizsgálat a 8. osztályos tanulók matematikatudásáról (posztgraduális)