A felvételi eljárás


A Neveléstudományi Doktori Iskola pótfelvételt hirdet a 2018 szeptemberében induló képzésre. Jelentkezni az ETR-Modulo rendszerén keresztül lehet, de a jelentkezési lap mellékleteit kinyomtatva a Szegedi Tudományegyetem BTK Tanulmányi Osztályára (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) is el kell juttatni.
 
A felvételizők számára hasznos információk és a jelentkezéssel kapcsolatos teendők leírása az alábbi oldalon található: http://www.u-szeged.hu/dokint/felveteli/jelentkezes.
Az elektronikus jelentkezés határideje 2018. augusztus 21.

 
Egyetemi szintű szabályok
 
A Neveléstudományi Doktori Iskola felvételi eljárása az egyetem doktori szabályzatában rögzített eljárást veszi alapul, követi a Bölcsészettudományi Kar előírásait, és kiegészítő követelményeket ír elő.
Az egyetemi felvételi felhívás és a jelentkezéshez szükséges információ az egyetem honlapján elérhető. A felvételi eljárás alapelveit részletesen "A Doktori Fokozatszerzés és a Doktori Képzés Szabályzata" tartalmazza.
SZTE Doktori Intézet honlapja | A Doktori Fokozatszerzés és a Doktori Képzés Szabályzata (pdf)
 
A Bölcsészettudományi Kar doktori iskoláira érvényes szabályok
A felvételi vizsga értékelése a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi-, Bölcsészettudományi-, Gazdaságtudományi- és Természettudományi Karának Doktori Iskoláiban egységes. Ennek alapján a Neveléstudományi Doktori Iskola a felvétel során a következő pontozási rendszert alkalmazza (Szabályzat 7. melléklet alapján):
 
1. A diploma minősítése
(a) az 5 évnél nem régebben végzettek esetében:
- kitűnő 10 pont
- 4,71-től 4,99-ig 9 pont
- 4,51-től 4,70-ig 8 pont
- 4,01-től 4,50-ig 6 pont
- 3,51-től 4,00-ig 4 pont
- különben 0 pont
(b) az 5 évnél régebben végzettek esetén:
- kitűnő 6 pont
- 4,01-től 4,99-ig 4 pont
- 3,51-től 4,00-ig 2 pont
- különben 0 pont
 
2. A tudományos tevékenység értékelése
(a) Az 5 évnél nem régebben végzettek esetén:
- 10 pontot kap, ha két díjnyertes (1-3. díj vagy különdíj) TDK dolgozata van, illetve rendelkezik a szakma által rangosnak tartott folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott publikációval;
- 8 pontot kap, ha egy díjnyertes TDK dolgozata van, illetve országos egyetemi tanulmányi versenyen az 1-10. helyen végzett;
- 6 pontot kap, ha legalább két elfogadott és előadott TDK dolgozata (posztere) volt;
- 4 pontot kap, ha legalább 1... lásd előző pont.
(b) Az 5 évnél régebben végzettek esetén:
- 14 pontot kap, ha rendelkezik legalább 2, a szakma által rangosnak tartott folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott publikációval, továbbá 2 díjnyertes TDK dolgozatot készített;
- 12 pontot kap, ha rendelkezik legalább 1, a szakma által rangosnak tartott folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott publikációval, továbbá 2 díjnyertes TDK dolgozatot készített;
- 11 pontot kap, ha rendelkezik legalább 1, a szakma által rangosnak tartott folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott publikációval, tovább 1 díjnyertes TDK dolgozatot készített;
- a további pontozás ugyanaz, mint az 5 évnél nem régebben végzetteknél.
 
3. Nyelvvizsga
Egy középfokú "C" típusú nyelvvizsga esetén pont nem adható. További legalább középfokú "C" típusú nyelvvizsga esetén 2 pont adható. Csak angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz nyelvből tett nyelvvizsgáért adható pont.
 
A Neveléstudományi Doktori Iskola felvételi alapelvei
A Doktori Iskola a neveléstudományi kutatók képzésére vállalkozik, ennek megfelelően a jelentkezők kiválasztása során alapvető szempont a kutatói rátermettség, a problémák önálló felvetésének és megoldásának képessége, az érdeklődés, a kreativitás és a tudományos munka iránti elkötelezettség. A Doktori Iskola tagjai alapvető jelentőségűnek tartják, hogy a neveléstudományi kutatást, a tudomány tudásbázisát és módszertani sokféleségét azáltal is gazdagítsák, hogy az iskolába különböző területeken megszerzett előzetes tudományos képzettséggel rendelkező jelentkezőket várnak. A felvételi eljárás formai tekintetben egységes, és egységes az elkötelezettség, a tudományos kiválóság és a kutatói munkára való alkalmasság megítélése tekintetében is. Ugyanakkor, minként a képzés egésze is személyre szabott, az előzetes tárgyi tudás konkrét összetevőinek megítélése is figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat, a kutatási területek különbözőségeit. A felvételi eljárás keretében annak vizsgálatára kerül sor, hogy a meglevő előzetes tudás elegendő-e a tanulmányok sikeres megkezdéséhez, és arra alapozva a képzés során megszerezhető tudás megfelelő felkészültséget nyújthat-e a választott kutatási terület eredményes műveléséhez.
A Doktori Iskola nagy munkabírású és kiemelkedő tanulási képességekkel rendelkező hallgatókra számít, ezért nyitott bármely egyetemi diplomával rendelkező jelentkező számára. A tanulmányi program alapvetően a neveléstudományok, a pszichológia, az orvostudományok és a tanári szakok keretében megszerezhető előzetes tudásra épül, de hasznos előzetes képzettséget jelent minden, az emberrel foglalkozó társadalom- és természettudományi végzettség (például szociológia, kommunikáció). A Doktori Iskola számít más tudományágak terén képzettséget szerzett hallgatókra is, amennyiben kutatási területük összhangban áll az iskola képzési céljaival és kutatási lehetőségeivel.
A jelentkezőknek tanulmányaik megkezdésekor aktív (a szakirodalom olvasásához, konferencia-előadások követéséhez és a szakmai kommunikációba való bekapcsolódáshoz szükséges) angol nyelvtudással kell rendelkezniük, melyet középfokú állami nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű vizsgával is igazolnak. Kivételesen indokolt esetben a Doktori Iskola tanácsa nyelvtudás vizsgával való igazolásában egy év halasztást engedélyezhet. (Legkésőbb a második tanév megkezdése előtt meg kell szerezni a nyelvvizsgát.)
 
A felvételi eljárás négy lépésben zajlik.
1. A jelentkezők által benyújtott anyagok értékelése. Ebbe a munkába a jelentkezők előzetes tanulmányaitól függően a Doktori Iskola megfelelő szakértelemmel rendelkező tagjai is bekapcsolódnak.
2. A felvételi beszélgetés. A mindenkori jelentkezők képzettségbeli összetételétől függően a Doktori Iskola tanácsa felvételi bizottságot jelöl ki a beszélgetések lebonyolítására. A beszélgetés elsősorban a jelentkezők képességeit, kutatói alkalmasságát és tudományos elkötelezettségét méri fel. A tárgyi tudás feltérképezésére csak olyan mértékben kerül sor, amely segíti annak előzetes becslését, hogy a jelöltnek milyen kiegészítő tanulmányokra lesz szüksége az egyes területeken végzendő tanulmányokhoz és eredményes kutatómunkához.
3. Az előzetesen benyújtott dokumentumok és a felvételi beszélgetés tapasztalatai alapján a felvételi bizottság kialakítja jelentkezők rangsorát.
4. A Doktori Iskola tanácsa az összes rendelkezésre álló információ birtokában dönt a jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról.
 
Képzési formák
 
1. Ösztöndíjas képzés
A jelentkező hallgatói jogviszonyban kerül, és az egyetemen teljes munkaidőben ellátja a szabályzatban előírt tanulmányi, kutatási és oktatási kötelezettségeit.
 
2. Költségtérítéses képzés
Az ösztöndíjban nem részesülő hallgatók költségtérítést fizetnek. A költségtérítés összege a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói számára félévenként 90.000 Ft. A felvételi és tanulmányi követelmények, a kutatómunka terén elvárt teljesítmények minden tekintetben megegyeznek az ösztöndíjas hallgatókéval.
 
3. Egyéni felkészülés
A Neveléstudományi Doktori Iskolába - a szabályzatban szereplő általános feltételek teljesítése mellett - akkor jelentkezhetnek egyéni felkészülés keretében fokozatot szerezni kívánó jelöltek, ha a felkészültség, nyelvtudás és tudományos munka (publikációk) tekintetében eleget tesznek a kimeneti feltételeknek. A Doktori Iskola a disszertáció elkészítéséhez témavezetőt jelöl ki, és a doktori szigorlatra való felkészüléshez egyéni tanulmányi program szerinti konzultációs lehetőséget biztosít. Ennek javasolt ideje két félév, amely időtartam a jelentkező szakmai tudásának és a disszertáció készültségi fokának megfelelő mértékben csökkenthető.
magyar