Magyar Pedagogia MAGYAR
PEDAGÓGIA
PUBLIKÁCIÓS STÍLUS

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata
 
 
A Magyar Pedagógia publikációs stílusa
 

Szerkezet, fő részek
Tagolás, alcímek; Bekezdés; Táblázatok; Ábrák; Köszönetnyilvánítások; Irodalom; Lábjegyzetek; Abstract; Szerző címe; Korábbi kiadások, fordítások jelzése

Hivatkozások
Hivatkozások a szövegben; Hivatkozások az irodalomjegyzékben; Önálló könyvek; Szerkesztett könyvek Könyvfejezetek;
Folyóiratban megjelent cikkek; Korábbi kiadások, fordítások jelzése; Szerzõk nevei;

Nyelvezet, stílus
Kiemelések; Számok írása; Számozás, sorozatok, felsorolások; Idegen szavak használata

A kézirat elkészítésére vonatkozó javaslatok
Kéziratok elkészítése írógépen; Kéziratok elkészítése számítógépen; A tanulmány benyújtása mágneslemezen vagy e-mailen
Irodalom

A Magyar Pedagógia mint a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata feladatának tekinti a pedagógiai szaknyelv és publikációs szokások fej-lõdésének segítését, ezért rendszeresen közzéteszi a publikációk stílusára vonatkozó aján-lásait, szerkesztési konvencióit és a kéziratokkal kapcsolatos formai követelménye-ket. A nemzetközi tudományos folyóiratok szigorú formai követelményeket alakítottak ki, a Magyar Pedagógia stílusa e normákhoz igazodik.

A társadalomtudományok terén két fontosabb stílus terjedt el, az MLA (Modern Language Association, Gibaldi és Achtert, 1984) és az APA (American Psychological Association, 1984). Az empirikus társadalomtudományok többségének folyóiratai, így a pszichológiai és a pedagógiai folyóiratok is az APA formát használják. A formai elõírásak egyik alapvetõ feladata a hivatkozások rendjének szabványosítása, egy olyan hivatkozási rendszer kialakítása, ami könnyen kezelhetõ, ugyanakkor egyértelmûen azonosíthatóvá teszi a hivatkozott irodalmat.

A Magyar Pedagógia (MP) stílusa is alapvetõen az APA stílusát követi. A hivat-kozások megadásánál pontosan ugyanazokat az adatokat írja elõ, így egyik rendszer a másikba könnyen átalakítható. A különbség fõleg a magyar és az angol nyelv eltérõ sajátosságaiból fakad (nevek írása, birtokviszony, az írásjelek [.,:;] különbözõ funk-ciója), továbbá az MP stílus figyelembe vesz bizonyos, már kialakult konvenciókat, és kevésbé korlátozza a szerzõk szabadságát. Az MP publikációs stílusa alapvetõen fo-lyóiratcikkekre vonatkozik, sok eleme értelemszerûen alkalmazható más publikációs formákra is.

Szerkezet, fõbb részek

Optimális esetben a tanulmány 3-6 nagyobb egységbõl áll, melyeket további részekre lehet tagolni. A tagolás, az alfejezetek beosztása a tanulmány jellegétõl függ.
Kísérleti eredmények közlésénél a fõbb részek (1) az elméleti, irodalmi háttérrel, a vizsgálandó probléma felvázolásával, (2) a módszerekkel (eszközök, minta, adatelem-zési eljárások), (3) az eredmények bemutatásával és (4) elemzésével foglalkoznak. Külön jegyzék sorolja fel a hivatkozott irodalmat.

Tagolás, alcímek

Egy cikken belül legfeljebb három szintû tagolás alkalmazható. Ha a kézirat alapján nem állapítható meg egyértelmûen a cikk egységekre tagolása, az alcímek mellett a bal margón a C1, C2, C3 megjelölést kell alkalmazni.

A téma jellegétõl, az alcímek szintjeinek számától, és attól függõen, hogy az egyes részeket mennyire határozottan akarjuk elkülöníteni, az alárendeltségi viszonyokat megtartva az alcímek bármilyen kombinációja alkalmazható. (Csak C1, csak C2, csak C3, C1-C2, C1-C3, C2-C3, C1-C2-C3.)
Egy nyomtatott oldalon lehetõleg ne legyen egynél több C1 alcím.

Bekezdés

A tanulmányok olvasását megkönnyíti, ha azok részei arányosan tagolódnak bekezdésekre. Egy bekezdés általában legyen hosszabb, mint egy mondat, de ne legyen hosszabb egy gépelt oldalnál. A bekezdések elsõ sorát a kéziraton 5 betûhellyel vagy 1 cm-rel beljebb kell kezdeni. A bekezdéseket ne különítsékel sorkihagyások.

Táblázatok

A táblázatokat arab számokkal számozni kell. Minden táblázatnak legyen címe. A cím helye a táblázat felett van, jobbra zárva, kéziratban aláhúzva, nyomtatásban dõlt betûvel. A táblázatokra a számuk alapján kell hivatkozni. A tördelés változása miatt kerülni kell a térbeli irányt (elõzõ, következõ, lenti, fenti stb.) megadó utalásokat. A táblázat minden sorának és oszlopának legyen neve. A táblázatok adatainak önmagukban, a szövegben való elmélyülés nélkül is értelmezhetõeknek kell lenniük. Az önmagukban nem elég informatív feliratokat tartalmazó táblázatok alá hosszabb megjegyzést, lábjegyzetet lehet fûzni.

A táblázatokat legalább egy alsó és egy felsõ vízszintes vonal fogja közre. Egy táblázat maximálisan 65 sort és egy sorban 80 betût (álló táblázat) vagy 45 sort és egy sorban 125 betût (fekvõ táblázat) tartalmazhat. (Az oszlopokat elválasztó közök és a vonalak is egy betûnek számítanak.) Több sor esetén a táblázatot oldalakra kell tördelni, a fejléc minden oldalon megjelenik. Ha a táblázat a kéziratban nem a szöveg megfelelõ helyén szerepel, meg kell jelölni a hozzávetõleges helyet, ahova kerüljön.

Ábrák

Az ábrákat arab számokkal számozni kell. Minden ábrának legyen címe (ábraaláírás). A cím nyomtatásban az ábra alatti sorba kerül (középen, italic), ezért a cím ne legyen a rajz része. Az ábrákra számuk alapján kell hivatkozni. Az ábrakat feliratokkal kell ellátni úgy, hogy azok önmagukban is értelmezhetõk legyenek. A szerkesztõség csak magas színvonalú rajzokat vagy számítógépes grafikát (legalább 300 dot/inch felbontású lézernyomtatóval nyomtatva) fogad el közvetlen közlésre, illetve a benyújtott rajzok alapján elkészíti az ábrát. Azoknak a grafikonoknak, amelyek végleges változata a szerkesztõségben készül, tartalmazniuk kell az adatokat is.

Köszönetnyilvánítások

A tanulmány keletkezésére, kutatási témára, támogatási forrásra utaló információk. Helye a tanulmány szövege és az irodalomjegyzék között van.

Irodalom

A hivatkozott irodalom a tanulmány végére kerül a szerzõk (elsõ szerzõ) szerinti szigorú betûrendben felsorolva. Ugyanannak a szerzõnek a publikációit évszám szerinti sorrendben kell felsorolni.

A szövegben elõforduló minden hivatkozásnak meg kell jelennie az irodalomjegy-zékben. Az irodalomjegyzékben szereplõ minden tételre a szövegben hivatkozni kell.

Lábjegyzetek

A lábjegyzetekbe a szöveghez fûzött megjegyzések kerülnek. Egy lábjegyzet ne legyen hosszabb, mint öt gépelt sor. A közlendõket általában célszerû a szövegbe belefogalmazni, és mérsékelni a lábjegyzetek számát és hosszát. Elsõsorban az kerüljön lábjegyzetbe, aminek az olvasása megtörné a fõszöveg folyamatosságát. A publikált szövegekre az irodalomban kell hivatkozni, a lábjegyzetbe inkább a nem publikált források, levéltári anyagok megjelölése kerülhet. A köszönetnyilvánításoknak sem a lábjegyzetben van a helye.
Nyomtatásban a lábjegyzet azon az oldalon jelenik meg, amelyen rá hivatkozás történik. Kézirat esetében a lábjegyzeteket célszerû a tanulmány végén külön felsorolni.

Abstract

Az angol nyelvû összefoglaló (ABSTRACT) a tanulmány végére kerül. Terjedelme kb. egy gépelt oldal. Folyamatos szöveg, nem tagolódik bekezdésekre. A szövegben semmilyen kiemelés nincs.
Mivel a külföldi olvasók számára többnyire csak ez a rész olvasható, és az abstract bekerül különbözõ referáló folyóiratokba, gondos elkészítésének kiemelt jelentõsége van.
Az abstractot magyar vagy angol nyelven lehet beküldeni. Az elsõ esetben a fordí-tásról, és mindkét esetben az anyanyelvi lektorálásról a szerkesztõség gondoskodik. A szerkesztõség preferálja az angol nyelven benyújtott abstractokat. Segíti a magyar nyelven beküldött abstract pontos fordítását, ha az tartalmazza a kulcskifejezések angol megfelelõjét.

Szerzõ címe

A szerzõ címe az abstract-tal egy lapra kerül. Lehetõleg munkahelyi cím legyen. Közlése a szerzõ által megadott formában történik.

Hivatkozások

Hivatkozások a szövegben

A szövegben a hivatkozás a szerzõ(k) nevével és a megjelenés évszámával történik. A szerzõ(k) neve lehet része a mondatnak [... amint White tanulmányában (1998) közölt eredmények ...], vagy szerepelhet zárójelben [... a két változó közötti szoros összefüggés már korábban felmerült (White, 1998), ezért ...].
Két szerzõ nevét az "és" választja el egymástól: (Black és White, 1998).
Több név esetén a nevek között vesszõ áll, az utolsó két név között "és" van: (Fekete, Fehér és Barna, 1998).

Háromnál több név esetén az elsõ elõforduláskor az összes szerzõ neve szerepel (Fekete, Fehér, Szürke és Barna, 1998), a további elõforduláskor az elsõ szerzõ neve és a "mtsai" rövidítés (Fekete és mtsai, 1998).

A szövegben a nevek dõlt betûvel jelennek meg, ezt a kéziratban aláhúzás jelzi.
A szó szerinti idézeteket idézõjelek fogják közre, a hivatkozás megjelöli az oldal-számokat is (White, 1998. 32. o.).

Egy zárójelen belül egy szerzõ különbözõ munkáira hivatkozva a nevet csak egyszer írjuk, utána következnek az évszámok, egymástól vesszõvel elválasztva (Bloom, 1955, 1956a, 1956b).

Egy zárójelen belül több szerzõ munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vesszõ (;) választja el (Fekete, 1988; Fehér, 1989; Szürke és Barna, 1990).

Ha egy szerzõnek azonos évben publikált több írására hivatkozunk, azokat az egyes évszámok után írt betûkkel különböztetjük meg (Nagy, 1988a).

Az oldalszámot, ha szükséges, "o." jelöli. Az irodalomjegyzékben az oldalszámok megjelölésénél nincs "o.", a számok magukban állnak.

Hivatkozások az irodalomjegyzékben

Önálló könyvek

Szerzõ(k) (évszám): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe dõlt betûvel. Például:
Lénárd Ferenc (1986): Pedagógiai ellentmondások. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szerkesztett könyvek

Szerzõ(k) (évszám, szerk.): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe dõlt betûvel. Például:
Mandl, H., De Corte, E., Bennett, N. és Friedrich, H. F. (1990, szerk.): Learning and instruction. European research in an international context. Volume 2.1. Social and cognitive aspects of learning and instruction. Pergamon Press, Oxford.

Könyvfejezetek

Szerzõ(k) (évszám): Fejezet (tanulmány) cím. In: Szerkesztõ(k) neve (szerk.): Könyv címe, kiadó, kiadás helye (város). Oldalszámok: a fejezet elsõ és utolsó oldala. A könyv címe dõlt betûvel. Például:
Neves, D. M. és Anderson, J. R. (1981): Knowledge compilation: Mechanisms for the automatization of cognitive skills. In: Anderson, J. R. (szerk.): Cognitive skills and their acquisition. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale. 57-84.

Folyóiratban megjelent cikkek

Szerzõ(k), (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcím, évfolyam [kötet] száma. Szám. Oldalszámok: a tanulmány elsõ és utolsó oldalának száma. A folyóirat címe dõlt betû-vel. Az évfolyam száma bold (gépelésnél aláhúzva).
Larkin, J. H. és Simon, H. A. (1987): Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words. Cognitive Science, 9. 11. sz. 65-99.

Az irodalomjegyzékben az oldalszámok mellett nem szerepel az "o" betû, a "szám" rövidítése "sz.". Minden tétel végén pont van.

Korábbi kiadások, fordítások jelzése

Ha a szerzõ egy munka fordítására, reprintként kiadott változatára, késõbbi kia-dására vagy gyûjteményes kötetben újra megjelent változatára hivatkozik, és fel kívánja tüntetni az eredeti megjelenés idejét is, ezt két idõpont feltüntetésével teheti meg. Az eredeti évszám törtvonallal elválasztva megelõzi az utóbbit. Csak annak a kiadásnak az adatait kell megadni, amelyikre a hivatkozás vonatkozik. Például: (Neisser, 1976/1984).
Neisser, U. (1976/1984): Megismerés és valóság. Gondolat, Budapest.

Szerzõk nevei

Mivel a magyar nyelvben nem terjedt el a két keresztnév használata, továbbá vannak gyakori családnevek, a családnév és keresztnév kezdõbetû nem azonosítaná minden esetben kellõ biztonsággal  a szerzõt. Ezért - az elterjedt szokásnak megfelelõen - magyar szerzõknél a teljes név szerepel az irodalomjegyzékben, abban a formában, ahogy a szerzõ az idézett publikációban használja (pl.: Kürti Istvánné, Kürti Jarmila, Kádárné Fülöp Judit, Nagy József, Nagy J. József). Magyar szerzõ idegen nyelven megjelent munkájára a külföldi szerzõkre érvényes írásmód vonatkozik. Például:
Nagy, J. és Szebenyi, P. (1990): Hungarian reform: towards a curriculum for 1990s. Curriculum Journal, 1. 3. sz. 247-254.

Külföldi szerzõknél a név megadása: családi név, vesszõ, keresztnév kezdõbetûk. A kezdõbetûk után pont van. Például: Bloom, B. S. Szöveg közben a szerzõk neveit a mondat szerkezetének megfelelõen szabadon használhatjuk. Például: Mint Benjamin Bloom (1956) sokat idézett könyvében írja,... Zárójelben megadva a hivatkozott forrást, csak a családi név szerepel (Bloom, 1995). Irodalomjegyzékben a keresztnevek kezdõbetûi között szóköz áll.

Nyelvezet, stílus

A Magyar Pedagógia elsõdleges olvasói körének az igényes szakmai közösséget, a társadalomtudományok mûvelõit, a kutatókat és a tudományos eredmények felhasználóit tekinti. Stílusát illetõen a tudományos próza nemzetközi gyakorlatban kialakult sajátosságait tartja mérvadónak. Helyesírás tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásait és szabályzatait követi.

Kiemelések

Kéziratban aláhúzás, nyomtatásban dõlt betû jelöli a kiemelést. Személynevek a fõ szövegben és a lábjegyzetekben mindig dõlt betûvel szerepelnek; idegen szavak, új fogalmak esetében ajánlott a kiemelés. Egyébként a szerzõ szándékainak megfelelõen használhatja nyomatékosításra a kiemelést. Az egy mondatnál hosszabb kiemelésekkel takarékosan kell bánni.

Számok írása

A számokat szövegben 10 alatt általában betûvel, tíztõl felfelé számmal írjuk. Kivételt képeznek a statisztikai adatok, mértékek, ahol számokat írunk, és a sorozatban közölt számok, ahol lehet egységes írásmódot használni (pl. "a méréseket a hetedik, a kilencedik és a tizenegyedik osztályban végeztük")
Statisztikai számítások eredményét általában három értékes jegy pontossággal közöljük. Ahol a számértékek statisztikai bizonytalansága nagyobb, elég két tizedesjegy is. A korrelációs együtthatóknál elég két tizedes jegy közlése. A tizedes jegyeket a magyar helyesírásnak megfelelõen tizedesvesszõ elõzi meg. Sûrû táblázatban a tizedesvesszõt el lehet hagyni, de csak akkor célszerû, ha ez a táblázat minden adatánál megtehetõ.

Az eredményeket bemutató statisztikai adatoknál általában (a tanulmány lényeges megállapításait illetõ számoknál lehetõleg mindig) közölni kell a szignifikancia mutatóit a szakterület elterjedt statisztikai próbái alapján.

Számozás, sorozatok, felsorolások

A tanulmányok alcímei nem kapnak sorszámot. Ha a bekezdések felsorolást alkotnak, az összetartozó bekezdések sorrendjét (arab) számmal vagy kisbetûvel lehet jelölni. A számok után pont, a betûk után zárójel áll. Például:
1. Ez a bekezdés egy felsorolásban az elsõ.
a) Ez a bekezdés egy felsorolásban az elsõ.
A bekezdésen belüli felsorolás jelölése szintén történhet számmal vagy betûvel, a sorrend jelét mindkét esetben zárójel fogja közre. Például: "Bloom taxonómiájának fõ kategóriái: (1) ismeret, (2) megértés, (3) alkalmazás..."; vagy "Bloom taxonómiájának fõ kategóriái: (a) ismeret, (b) megértés, (c) alkalmazás...".

Idegen szavak használata

Mivel a Magyar Pedagógia elsõsorban a szûkebb szakma fóruma, nem törekszik az idegen kifejezések mindenáron való kerülésére, feltétlen magyarítására. Támogatja a megfelelõ magyar szakkifejezés megtalálását és elterjesztését azokban az esetekben, amelyekben az idegen szó szakmai jelentését a magyar megfelelõje jól visszaadja, és a kifejezés a pedagógiai gyakorlatban széles körben használatos fogalmat jelöl. Javasolja a magyar nyelvben meghonosodott idegen eredetû szakkifejezések (pl. attitûd, empátia) használatát és terjesztését, meghonosodott idegen szavak használatát, ha azok a pedagógiai terminológiát gazdagítják, és pontosabban adják vissza egy szûkebb terület szakkifejezéseit (pl. tanulási potenciál). Angol kifejezés átvételekor az eredeti angol forma helyett célszerû a magyar nyelvben már elterjedt latinos vagy magyarosított forma használata (pl.: attribution - attribúció, discourse - diskurzus).
Egy-egy idegenbõl átvett, magyarra fordított de magyarul még nem elterjedt, új szak-kifejezés bevezetésekor célszerû zárójelben megadni az eredeti kifejezést is, ezáltal is segítve az adott magyar változat meghonosodását, a két nyelv közötti fordítás egyértelmûvé tételét. Például: kritériumorientált (criterion referenced) értékelés.

A kézirat elkészítésére vonatkozó javaslatok

Kéziratok elkészítése írógépen

Írógéppel készített kéziratok esetében mindent (táblázatokat, abstractot is) kettes sorközzel kell gépelni. Egy oldal 28 sort, egy sor 60 leütést tartalmazzon. Az így gé-pelt kézirat terjedelme 15 és 35 oldal között lehet.

Gépírásnál minden kiemelést aláhúzással kell jelölni. Kerülni kell a  r i t k í t á s s a l vagy a NAGYBETÛVEL való kiemelést.

Kéziratok elkészítése számítógépen

A szerkesztõség javasolja a kézirat számítógéppel való elkészítését. A nyomtatáshoz jó minõségû (letter quality) nyomtatót (lézer, tintasugaras, buborék, 24 tûs vagy egyéb LQ minõségû mátrixprinter) kell használni. Nyomtatáskor az összes lapon körben három cm margót kell hagyni. A tanulmányok terjedelme 25 és 60 kilobájt (0,6-1,5 ív) között lehet. Javasolt betûméret: 12 pt. Ekkor is kettõs sortávolságot (24 pt) kell használni.

A számítógépen készült tanulmányok nyomtatása történhet írógép-szerû formátumban valamelyik nem proporcionális (pl. COURIER, LINEPRINTER) betûtípussal. Ekkor az írógépekre meg-állapított nyomtatási formát kell alkalmazni, kiemelésre az aláhúzást kell használni.

A proporcionális betûtípusok közül a times és a helvetica (univers) használata ajánlott, a szerkesztõség más betûtípusok használatát nem javasolja. Ekkor a szerzõ tetszése szerint használhatja kiemelésre a dõlt betût vagy az aláhúzást, de egy tanulmányon belül csak egyfélét.

A tanulmány benyújtása mágneslemezen vagy e-mailen

Meggyorsítja a szerkesztés munkáját, ha a szerzõk írásaikat mágneslemezen vagy e-mailben is eljuttatják a szerkesztõséghez. A szövegfájlokat a véglegesített kézirattal együtt (az esetleges módosítások elvégzése után) kell csak beküldeni.

Formázatlan ASCII szövegfájl (text only),  MS Word (DOS)  5.x, 6.x, valamint MS Word for Windows 6.0  szövegszerkesztõvel készített kéziratot kér a szerkesztõség.

Mágneslemezen való benyújtás esetén a szerkesztõség 360k, 720k, 1,2M vagy 1,4M MS DOS formátumú lemezeket tud fogadni.

E-mailben való beküldés esetén a fájlokat csatolni (attachement, enclosure) kell.
A kéziratokat a következõ címre lehet küldeni:


Irodalom

Gibaldi, J. és Achtert, W. S. (1984): MLA Handbook for Writers of Research Papers. 2nd ed., Modern Language Association, New York.

American Psychological Association (1984): Publication Manual.