Iskolakezdés Mérése

ISKOLAKEZDŐ MÉRŐESZKÖZCSOMAG (2015‒)
 

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport az elektronikus tesztelés eszköztárát felhasználó online Iskolakezdő mérőeszközcsomagot fejlesztett az iskolába lépő tanulók mérésére. A korosztályhoz illeszkedő játékos tesztek felvétele az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport által fejlesztett eDia-rendszerben történik. Mivel a vizsgált korcsoport magabiztos olvasása nem adott feltétel, ezért a feladatok szövegeit minden esetben meghallgatják a tanulók. Célunk olyan, a pedagógiai gyakorlatban könnyen alkalmazható mérőeszközök kifejlesztése, amelyekkel gyors és adekvát tanulói szintű visszacsatolást lehet megvalósítani.

A mérőeszköz-csomag olyan képességek, készségek fejlettségét vizsgálja, amelyek meghatározói a sikeres iskolakezdésnek, és előrejelzői lehetnek a későbbi iskolai teljesítménynek. Segítségével azonosíthatók a fejlődésbeli lemaradások, fejlesztési tervek készíthetők a tanulók számára. A mérőeszköz-csomag öt területet vizsgál: az olvasás és a matematikatanulás előkészségeit, az induktív gondolkodást, a feladattartást, valamint mivel a tanulók különböző tapasztalatokkal rendelkeznek a számítógép használatával kapcsolatban, a tesztcsomag része egy játékos, az egér és a tablet kezelésének gyakorlását segítő feladatsor is (például képekre kattintás, képek mozgatása).

Az olvasás előkészségei teszt az olvasástanulás előfeltétel-készségei közül a fonológiai tudatosságot, a szavakon belüli fonológiai egységekhez – szótag, beszédhang – történő hozzáférést, azok azonosítását, differenciálását és az ezekkel történő műveletek végzését vizsgálja.

A mérőeszköz-csomag a matematikatanulás előfeltétel-készségei közül az elemi számlálást, a műveletvégzést, a relációk felismerését, valamint a számok és mennyiségek összekapcsolását méri.

A longitudinális program a három fő műveltségi terület mellett az induktív gondolkodás képességének fejlődését is követi, mivel kutatások szerint kiemelkedő jelentőséggel bír a megismerési folyamatokban, az új tudás megszerzésének egyik eszköze. Az empirikus elemzések azt jelzik, hogy az induktív gondolkodás szoros kapcsolatban áll az intelligenciával, a problémamegoldással, a tanulási potenciállal, a kritikai gondolkodással, a tudás alkalmazásával és hatása kimutatható a nyelvtanulásra is. Az indukciós folyamat lényege az egyedi esetek megfigyelésén alapuló szabályalkotás, értelmező modellek felállítása meg nem figyelt esetekre. Mérésére leggyakrabban sorozatokat, mátrixokat, analógiákat használnak. A tanulók iskolakészültségének feltárásához kidolgozott tesztben sorozatokat, analógiákat és osztályozást kérő feladatok szerepelnek.

Kutatások, empirikus elemzések szerint az iskolai sikeresség egyik feltétele a feladattartás optimális fejlettsége. A feladattartás szintjének ismeretében pontosabb képet kapunk a tanulók vizsgált készségeinek fejlettségéről. Megállapíthatjuk, hogy a feladattartás szintje mennyiben befolyásolta az olvasás és a matematikai előfeltétel-készségek, az induktív gondolkodás és a zenei készségek jellemzőit. A feladattartást mérő teszt egy papíralapú mérőeszköz online adaptációja. A feladatok szabálykövetés, az utasításoknak megfelelő feladatvégzést, valamint a feladatvégzés iránti elkötelezettséget, kitartást mérik. A feladatokban a tanulóknak megadott mintázatokat követve kell kiszínezniük egy nyuszi útvonalát. Először a narrátor utasításait kell követniük, majd a kirajzolódott mintázat alapján önállóan kell a nyuszit a megjelölt cél felé vinni az útvonal kiszínezésével. 

Az Iskolakezdő méreszközcsomagról egy rövid tájékoztató anyag is készült, melyet a LETÖLTÉS feliratra kattintva érhet el.

A feladatok kipróbálásához látogasson el a projekt tematikus oldalára: 

 

DIFER (2003-2011)
 

A Szegedi Iskolai Longitudinális Programban 2015-ig a tanulók egyéni fejlődési útjának kiindulópontját a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében a Nagy József és munkatársai által kifejlesztett DIFER résztesztjeivel mért alapkészségek fejlettsége adta. Az elmúlt évek tapasztalatai és kutatásai megmutatták, hogy (1) az iskolába lépő, biológiailag közel azonos korú gyermekek intellektuális és szociális fejlettségében jelentősek a különbségek, (2) az elemi alapkészségek fejlettsége meghatározza az iskolakezdés sikerét, a tanulók későbbi iskolai pályafutását.

A Szegedi Iskolai Longitudinális Programban a személyiségfejlődés, az iskolai tanulás szempontjából előfeltételnek tekinthető hét készség közül öt mérése történt: (1) írásmozgás-koordináció, (2) relációszókincs, (3) elemi számolási készség, (4) tapasztalati következtetés és (5) elemi szociális készségek. A vizsgálatokat az első tanév elején tanítók, fejlesztőpedagógusok vagy külső szakértők végezték – a területtől függően – egyéni vagy kiscsoportos adatfelvétel, főként interjú formájában.

 

Mérési pontok:

VI. minta (1. évfolyam) 2015. ősz (Iskolakezdő mérőcsomag

V. minta (1. évfolyam) 2011. ősz

IV. minta (1. évfolyam) 2007. ősz

III. minta (1. évfolyam) 2003. ősz

 

Fontosabb publikációk a témában:

Rausch, A. (2018). Korai numerikus készségek online mérése (PhD-értekezés). Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola. [PDF]

Pásztor, A. (2017): Tanulói szintű visszacsatolás és fejlesztés: technológia alapú mérések alkalmazási lehetőségei a mindennapi pedagógia gyakorlatban. In: G. Hunyady, B. Csapó, G. Pusztay & J. Szivák (Szerk.), Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. [PDF], HTML

Rausch, A. (2017): Korai számolási készségek online mérése első évfolyamos tanulók körében. In A. Zsolnai, L. Kasik (Eds.), Új kutatások a neveléstudományokban 2016: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése (pp. 193-208). Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, MTA Pedagógiai Bizottság. [PDF]

Rausch, A. & Pásztor, A. (2017): Exploring the possibilities of online assessment of early numeracy in kindergarten. 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME41). pp. 4-89-4-96. Singapore, July 17-22 2, 2017. [PDF]

Hódi, Á & Tóth, E. (2016): A különböző szocioökonómiai státuszú tanulók iskolakezdéskor mért elemi alapkészségeinek és a későbbi szövegértés teljesítményének alakulása az óvodában eltöltött évek tükrében. Iskolakultúra 26(9). 51–72. [PDF]

Pásztor, A. (2016): Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése. Ph.D. disszertáció. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. [PDF]

Fáyné Dombi, A., Hódi, Á., & Kiss, R. (2016): IKT az óvodában: kihívások és lehetőségek. Magyar Pedagógia, 116(1) 91–117. [PDF]

Török, T., Hódi, Á., & Kiss Renáta (2016): A fonológiai tudatosság online mérési lehetőségei az általános iskola első négy évfolyamán. Alkalmazott Pszichológia, 16(1), 83–99. [PDF]

Molnár, Gy., & Pásztor, A. (2015): A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér‐ és billentyűzet‐használati képességeinek fejlettségi szintje. Magyar Pedagógia, 115(3), 237–252. [PDF]Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Nagy József (2015): A DIFER tesztek online változatával végzett mérések tapasztalatai. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában.Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 199-223. [PDF]

Csapó, B., Molnár, Gy. és Nagy, J. (2014): Computer-based assessment of school readiness and early reasoning. Journal of Educational Psychology, 106. 2. sz. 639‒650. [PDF]

Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Hátrányos helyzetű óvodások játékos fejlesztése a DIFER Programcsomag alapján. Új Pedagógiai Szemle, 57. 5. sz. 3‒17. [PDF]

Nagy József, Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa Krisztián és Vidákovich Tibor (2004): DIFER Programcsomag – Differenciált fejlődésvizsgáló rendszer (2. kiadás). Mozaik Kiadó, Szeged.

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.

Józsa Krisztián (2004): Az első osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége: Egy longitudinális kutatás első mérési pontja. Iskolakultúra, 24. 3. sz. 3‒16. [PDF]